Účetní uzávěrka vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honková, Irena
dc.contributor.author Třísková, Marcela
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:03:10Z
dc.date.available 2020-02-05T10:03:10Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-06-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74569
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o zpracování uzávěrkových účetních operací ve vybraném podniku. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola popisuje pojmy účetní uzávěrky s návazností na účetní zásady a právní úpravu danou českou legislativou. Druhá kapitola podrobně popisuje zpracování uzávěrkového procesu s postupy účtování. Praktická část práce čítá tři kapitoly, ve kterých se autorka zabývá teoretickou částí z praktického hlediska. První část představuje vybranou společnost. Druhá část provádí procesem účetní uzávěrky společnosti a je zde popsán harmonogram uzávěrkových prací, který autorka pro společnost sestavila. Poslední pátá kapitola shrnuje diplomovou práci a v souladu s cílem práce formuluje závěry a doporučení cze
dc.format 142 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetní uzávěrka cze
dc.subject účet cze
dc.subject inventarizace cze
dc.subject společnost cze
dc.subject financial/accounting closing eng
dc.subject (bank) account eng
dc.subject inventorying eng
dc.subject company eng
dc.title Účetní uzávěrka vybraného podniku cze
dc.title.alternative Final accounting operations in the selected accounting entity eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sejkora, František
dc.date.accepted 2020-01-16
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with processing of closing accounting operations in the given company. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter is characterized by terms of financial/accounting closing with continuity of accounting principles and legal regulations given by Czech legislation. The second chapter gives a detailed description of processing of closing process with accounting procedures. The practical part is consisted of three chapters in which the author pursues the theoretical part from its practical point of view. The first part represents the given company. The second part is carried out by the process of financial/accounting closing of the company with a description of the schedule of closing reports that was prepared by the author. The fifth chapter summarizes the diploma thesis as a whole and in accordance with the aim of the thesis defines its conclusions and recommendations. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40205
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Účetní uzávěrka vybraného podniku Otázky dle posudku vedoucího diplomové práce: Vytvořila jste již zmíněnou interní směrnici pro účetní uzávěrkové operace? Otázky dle posudku oponenta diplomové práce: Seznámila jste vedení společnosti s Vašim doporučením, budou Vámi uváděná doporučení implementována? Vysvětlete, jak má účetnictví v sobě zabudovaný kontrolní systém. Neplánuju se ve společnosti, kde pracujete, zavedení moderních systémů v oblasti účetnictví, např. SAP? Jaký je přístup auditora ve vaší společnosti? Studentka na otázky reagovala. cze
dc.identifier.stag 36544
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account