zdeněk sýkora: Makrostruktury

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marek, Jaroslav
dc.contributor.author Hencl, Martin
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:02:36Z
dc.date.available 2020-02-05T10:02:36Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-12-11
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74564
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje softwarovému uchopení části tvorby českého malíře Zdeňka Sýkory, konkrétně jeho Makrostrukturám. Tento malíř Makrostruktury vyvářel v poměrně krátkém období let 1972-1973, když na ně navázala tvorba Linií. Makrostruktury vznikly šikmým výřezem ze strukturálních obrazů, které měly specifické vnitřní čtvercové členění. Konstrukce Struktur vychází z definovaných pravidel pro vkládání čtvercových elementů (obsahujících většinou černé nebo bílé půlkruhy) na plátno. V první části této práce je popsána Sýkorova tvorba od počáteční krajinomalby, přes Struktury, Makrostruktury až po Linie. Ve druhé kapitole je analyzován algoritmus pro tvorbu Struktur, který má striktně matematický charakter. Diskutován je zejména vliv výchozích elementů a pravidel na výslednou strukturu. Prezentována je počítačová rekonstrukce Struktur a Makrostruktur, když výřez ze Struktur je založen na transformaci obrazu pomocí rotace. Samostatnou kapitolu tvoří popis vývoje aplikace na počítačovou reprezentaci struktur a makrostruktur, která je vytvořena v programovacím jazyku Java. Grafické výstupy jsou realizovány pomocí knihovny JavaFX. V poslední části jsou srovnány některé Sýkorovy Makrostruktury s výstupy generovanými vytvořeným programem. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sýkora, Zdeněk cze
dc.subject digitální umění cze
dc.subject náhodnost v umění cze
dc.subject makrostruktury cze
dc.subject výřez cze
dc.subject Sýkora, Zdeněk eng
dc.subject digital art eng
dc.subject randomness in art eng
dc.subject macrostructures eng
dc.subject cutout eng
dc.title zdeněk sýkora: Makrostruktury cze
dc.title.alternative zdeněk sýkora: Macrostructre eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is devoted to software grasping a part of the work of the Czech painter Zdeněk Sýkora, specifically his Macrostructures. This painter created macrostructures in the relatively short period of 1972-1973, when they were followed by the creation of the Lines. Macrostructures were created by oblique cut-out of structural images that had a specific inner square segmentation. The structure of Structures is based on defined rules for inserting square elements (containing mostly black or white semicircles) on the canvas. In the first part of this work is described Sýkora's creation from the initial landscape painting, through Structures, Macrostructures to Lines. The second chapter analyzes the algorithm for creating Structures, which has a strictly mathematical character. The influence of starting elements and rules on the resulting structure is discussed. The computer reconstruction of Structures and Macrostructures is presented, when the cutout from Structures is based on image transformation by rotation. A separate chapter consists of a description of the application development for computer representation of structures and macrostructures, which is created in the Java programming language. Graphical outputs are realized by JavaFX library. The last part compares some of Sýkora's Macrostructures with the outputs generated by the created program. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Při programování aplikace student zvládl softwarově uchopit nelehkou problematiku generování Sýkorových Struktur. Práce postrádá návrh matematické parametrizace Makrostruktur. Autor prozkoumal základní principy tvorby strukturálních obrazů a snažil se vytvořit aplikaci, která by umožnila generování obdobných obrazů. Aplikace s využitím nástrojů počítačové grafiky umožňuje namalovat Struktury i Makrostruktury a lze konstatovat, že zadání bylo splněno. Možnosti aplikace autor vhodně prezentuje na příkladech. Aplikace je realizována v jazyce Java a využívá knihovnu JavaFX. Text práce je strukturován přehledně. Stylistická a gramatická úroveň textu je akceptovatelná. Komise byla velmi spokojena s prezentací i odpovědí na otázku vedoucího bakalářské práce, neměla žádné doplňující otázky. Vyhodnocení kontroly textu práce pomocí systému pro odhalování plagiátu je v pořádku. Dle vyjádření vedoucího bakalřské práce nevykazuje shodu. Práce byla zkontrolována v systému IS/STAG a jeví se vysoká shoda, avšak dle hodnocení komise nejeví se jako plagiát. cze
dc.identifier.stag 39322
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account