Iterační metody řešení nelineárních rovnic a jejich využití

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pozdílková, Alena
dc.contributor.author Urban, Jonáš
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:02:30Z
dc.date.available 2020-02-05T10:02:30Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-08-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74559
dc.description.abstract Cílem práce je představit několik základních iteračních metod pro řešení nelineárních funkcí. V první kapitole vytyčíme některé základní pojmy nutné pro další práci. V druhé kapitole se budeme věnovat jednotlivým metodám, pro které bude vysvětlen princip jejich fungování. Konkrétně půjde o metody bisekce, Regula falsi, prosté iterace, sečen, Newtonovu, Steffensenovu, Müllerovu, Maehlyovu a Laguerrovu metodu. Ve třetí kapitole budou představeny různé typy příkladů, na kterých budou tyto metody testovány a vyhodnocovány. Zde prokážeme, že neexistuje univerzální metoda pro všechny typy příkladů. V poslední kapitole pak bude popsán software vytvořený v programovacím jazyce Java, který na zadanou funkci aplikuje metody popsané v této práci a představí uživateli proces řešení, tj. tabulku iterací, vyhodnocení jednotlivých ukončovacích kritérií a graf konvergence. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nelineární rovnice cze
dc.subject numerické metody cze
dc.subject iterační metody cze
dc.subject kořen cze
dc.subject řešení cze
dc.subject non-linear equation eng
dc.subject numerical methods eng
dc.subject iterative methods eng
dc.subject root eng
dc.subject solution eng
dc.title Iterační metody řešení nelineárních rovnic a jejich využití cze
dc.title.alternative Iterative methods of solving non-linear equations and their utilization eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-13
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to present few basic iterative methods for solving non-linear equations. In the first chapter some of the basic terms required for further reading will be explained. In the second chapter we will focus on the methods, for which basic principle of operation will be explained. Specifically, bisection, false position, fixed-point iteration, Newton's, secant, Steffensen's, Muller's, Maehly's and Laguerre's methods will be covered. In the third chapter distinct types of examples will be presented and numerical experiments will be carried out. In this chapter we will prove that no universal method for every type of equation exists. In the last chapter a program created in Java programming language will be described. This application applies every of the explained methods on the provided equation and presents a step-by-step solution including iteration tables, terminating conditions evaluation and convergence graph. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Bakalářská práce je velmi dobře zpracovaná, obsahuje jak precizně zpracovanou teoretickou část, tak velmi rozsáhlé srovnání iteračních metod, aplikované na různé množiny funkcí. Student pracoval s dostupnou literaturou, se kterou jsou výsledky porovnány a odůvodněny odchylky. Vše je implementováno v jazyce JAVA, včetně podrobného vysvětlení a uživatelské příručky. Hlavním přínosem práce je srovnání efektivity mnoha metod na mnoha různých typech funkcí, které je velmi dobře rozpracované a v literatuře se nevyskytuje. Student na otázky plnohodnotně odpovídal. Komise s drobnými připomínkami hodnotila práci za velmi zdařilou. Míra podobnosti práce je menší než 5 procent, vyšší je pouze u zdrojových kódů, kde je to nutné. Práce byla zkontrolována v systému IS/STAG, dle hodnocení komise nejeví známky plagiátorství. cze
dc.identifier.stag 36098
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account