K integraci dětí cizinců do české společnosti- na příkladu Vietnamců ze dvou vybraných měst

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada
dc.contributor.author Táborská, Veronika
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:33Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:33Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-08-26
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74549
dc.description.abstract Bakalářská práce "K Integraci dětí cizinců do české společnosti - na příkladu Vietnamců ze dvou vybraných měst", která je konkrétně zaměřena na vietnamskou menšinu žijící na našem území. Předkládaná práce je založena na terénním výzkumu, který byl prováděn v jedné organizaci, napomáhající při integraci cizinců do české společnosti a dále pak na jedné základní škole. K zodpovězení položených výzkumných otázek jsou zvoleny metody rozhovoru a zúčastněného a nezúčastněného pozorování. Tato práce popisuje, jaké faktory z každodennosti cizinců žijících v ČR ovlivňují integraci příznivě a jaké jí brání. Dále se zaměřuje na to, jak se vietnamské děti zapojují do společnosti českých dětí a jak překonávají společenskou, jazykovou a kulturní bariéru. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vietnamci cze
dc.subject integrace cze
dc.subject vietnamské děti cze
dc.subject vietnamská komunita cze
dc.subject Vietnam cze
dc.subject vietnamský vzdělávací systém cze
dc.subject vzdělávání cizinců cze
dc.subject vietnamští žáci cze
dc.subject Konfucianismus cze
dc.subject Vietnamese eng
dc.subject integration eng
dc.subject Vietnamese community eng
dc.subject Vietnamese children eng
dc.subject Vietnam eng
dc.subject Vietnamese school system eng
dc.subject education of foreigners eng
dc.subject Vietnamese pupils eng
dc.subject Confucianism eng
dc.title K integraci dětí cizinců do české společnosti- na příkladu Vietnamců ze dvou vybraných měst cze
dc.title.alternative Towards Integration of Children of Foreigners into the Czech Society- On the Example of Vietnamese of Two selected Cities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Petráň, Tomáš
dc.date.accepted 2020-01-28
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the Vietnamese minority living in this country. The presented work is based on field research that was carried out in an organization, which helps with integration of foreigners into Czech society, and also at an elementary school. To answer the research questions, I have chosen methods of interviewing and participative and non-participative observation. This thesis also describes what factors from everyday life of foreigners living in the Czech Republic influence their integration positively or negatively. This thesis also deals with the issue how Vietnamese children take part in the society of Czech children and how they manage to overcome the social, linguistic and cultural barriers. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou BP, cíl výzkumu, metody, vedoucí i oponent práce, přečetli své posudky. Studentka reagovala na vybrané výtky, odpovídala na otázky a proběhla diskuse. Komise se následně shodla na hodnocení práce stupněm C. cze
dc.identifier.stag 36976
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account