Zdravotní rizika populace ve vysokém věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla
dc.contributor.author Štrynclová, Nicole
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:10Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:10Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74544
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá identifikací a kvantifikací rizikových faktorů, které souvisí se zdravotním stavem, úmrtností a náklady na zdravotní péči pro populaci ve věku 65 let a více. Analyzován je stav v ČR a vybraných evropských zemích. V diplomové práci jsou použity statistické metody: bodová metoda pro výpočty syntetických proměnných, dále Spearmanův korelační koeficient a také shluková analýza. Závěrem práce je zhodnocení výsledků a užitečnost provedených analýz. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí populace cze
dc.subject rizikové faktory cze
dc.subject hlavní příčiny úmrtí populace ve věku 65 let a více cze
dc.subject syntetické proměnné cze
dc.subject Spearmanův korelační koeficient cze
dc.subject shluková analýza cze
dc.subject population aging eng
dc.subject risk factors eng
dc.subject main causes of death of population aged 65+ eng
dc.subject syntetic variable eng
dc.subject Spearman rank correlation eng
dc.subject cluster analysis eng
dc.title Zdravotní rizika populace ve vysokém věku cze
dc.title.alternative Heatlh Risks of the Population in Old Age eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pacáková, Viera
dc.date.accepted 2020-01-16
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the identification and quantification of risk factors related to health status, mortality and health care costs for the population aged 65 years and over. The situation in the Czech Republic and selected European countries is analyzed. The thesis uses statistical methods: point method for calculation of syntetic variables, Spearman´s correlation coefficient and cluster analysis. The conclusion of the diploma thesis is the evalutation of results and usefulnes of the performed methods. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila komisi bakalářskou práci s názvem Zdravotní rizika populace ve vysokém věku. Cílem práce bylo identifikovat a kvantifikovat rizikové faktory, které souvisí se zdravotním stavem, úmrtností a náklady na zdravotní péči pro populaci ve věku 65+. Studentce byly položeny následující otázky: Na základě vaší analýzy, je situace v ČR v porovnání s ostatními analyzovanými evropskými zeměmi nejhorší s ohledem na analyzované rizikové faktory. Jaké jsou, podle vašeho názoru, možnosti ke zlepšení této situace v ČR? Definujte pojem ''stárnutí populace''. Posuďte tvar a intenzitu závislosti délky života a zdravé délky života ve věku 65+ v zemích Evropy. Jak byly vytvořeny syntetické proměnné? Jakou další metodu lze použít pro vytvoření syntetických proměnných? Za jaké roky jste použila data? Kolik zdrojů jste použila ze zadávacího listu? Je možné vyvodit vliv výdajů na zdravotnictví na zdravotní stav obyvatelstva? Studentka dokázala na položené otázky odpovědět. Cíl práce byl splněn. cze
dc.identifier.stag 36702
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account