Alkali catalysed transesterification of rapeseed oil

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Martin
dc.contributor.author Vávra, Aleš
dc.date.accessioned 2019-11-29T08:51:38Z
dc.date.available 2019-11-29T08:51:38Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-09-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74482
dc.description.abstract The subject of this thesis was a study of the preparation of ester with a low content of free fatty acids by alkali catalysed transesterification. The transesterification of rapeseed oil was carried out under homogeneous catalyst (batch reactor) and heterogeneous catalyst (fixed bed reactor). For the homogeneous catalysis (potassium hydroxide), the attention was paid to (i) the monitoring of transesterification by pH and conductivity, (ii) the preparation of esters with a low content of free fatty acids by two methods: one method is purifying the esters with a high content of free fatty acids by adding calcium hydroxide and second method is stopping of reaction by addition of inorganic acids, (iii) the detailed description of side product of transesterification (the glycerol phase), including ester losses after separation of the ester phase from the glycerol phase. Butanol as another alcohol, which is possible to use in transesterification of rapeseed oil, was used and the transesterification including the various types of stopping reaction and separation of products were described. The obtained data were statistically evaluated in programs STATISTICA and QC Expert. In the case of the heterogeneous catalysis, the possibility of using mixed oxides in a fixed-bed reactor was studied. Two types of mixed oxides (Mg-Al and Mg-Fe) were used in the transesterification with methanol and obtained results were compared. Moreover, the long-term catalyst test (300 h) was carried out to study the stability of mixed oxides. eng
dc.format 44. s + publikační činnost cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Text disertační práce bez omezení, publikační činnost doktoranda pouze v rámci univerzity. cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject alkalicky katalyzátor cze
dc.subject volné mastné kyseliny cze
dc.subject estery cze
dc.subject transesterification eng
dc.subject alkali catalyst eng
dc.subject free fatty acids eng
dc.subject esters eng
dc.title Alkali catalysed transesterification of rapeseed oil eng
dc.title.alternative Alkalicky katalyzována transesterifikace řepkového oleje cze
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hanika, Jiří
dc.contributor.referee Hudec, Pavol
dc.contributor.referee Obalová, Lucie
dc.date.accepted 2019-11-28
dc.description.abstract-translated Předmětem dizertační práce bylo studium přípravy esterů s nízkým obsahem volných mastných kyselin pomocí alkalicky katalyzované transesterifikace. Reakce byla provedena jak pomocí homogenního katalyzátoru ve vsádkovém reaktoru tak i heterogenního v kontinuálním reaktoru. V případě homogenní katalýzy (hydroxid draselný), byla pozornost zaměřena na (i) sledování průběhu transesterifikace pomocí pH and specifické vodivosti: (ii) přípravu esterů s nízkým obsahem mastných kyselin dvěma metodami: čištěním esterů se zvýšeným obsahem mastných kyselin pomocí přídavku hydroxidu vápenatého, nebo zastavením reakce neutralizací katalyzátoru přesným přídavkem anorganické kyseliny, (iii) detailní popis vedlejšího produktu transesterifikace (glycerolové fáze), včetně ztrát esterů po separaci reakčních produktů. Butanol jako nízkomolekulární alkohol lze také použít v transesterifikaci rostlinného oleje. Reakce s ním byla popsána včetně zastavení pomocí různých anorganických kyselin a také separací reakčních produktů (glycerolové fáze od esterové). Získaná data byla statisticky vyhodnocena v programech STASTICA a QC Expert. V heterogenní katalýze byla studována možnost použití směsných oxidů v reaktoru s pevným ložem (průtočném uspořádaní). Jako katalyzátor byly použity směsné oxidy Mg-Al a Mg-Fe, které byly použity v transesterifikaci s methanolem a získané výsledky byly porovnány. Pro ověření stability katalyzátorů byl proveden dlouhodobý test, který trval 300 hodin. cze
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40275
dc.thesis.degree-program Fyzikální chemie cze
dc.description.defence Ze zasedání komise pro obhajobu se omluvil oponent doc. Hudec. Komise souhlasila s pokračováním v obhajobě, jelikož posudek doc. Hudce je pozitivní. Předseda nejprve krátce představil disertanta a konstatoval, že splnil všechny požadavky nutné pro obhajobu práce. Poté předseda vyzval studenta, aby seznámil komisi s obsahem disertační práce. Poté se komise seznámila s oponentními posudky a proběhla rozprava nad dotazy a připomínkami oponentů. Za nepřítomného doc. Hudce posudek přečetl předseda komise. Student odpověděl na dotazy oponentů k jejich spokojenosti. Ve volné diskuzi byly položeny dotazy od prof. Bulánka, doc. Čičmance, prof. Čejky a prof. Čapka. cze
dc.identifier.stag 39291
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account