Vliv přechodných kovů na transportní a magnetické vlastnosti Bi2Se3

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drašar, Čestmír
dc.contributor.author Čermák, Patrik
dc.date.accessioned 2019-11-29T08:51:37Z
dc.date.available 2019-11-29T08:51:37Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-10-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (cze) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74481
dc.description.abstract Práce je věnována studiu vlivu přechodných kovů na transportní a magnetické vlastnosti selenidu bismutitého. Pro tento účel byly vybrány prvky VI. skupiny, chrom a molybden. Byly připraveny dvě kompoziční řady vzorků v monokrystalické formě: a) Bi2-xCrxSe3, kde x=0-0,04, a b) Bi2-xMoxSe3, kde x=0-0,05. Připravené vzorky byly charakterizovány rentgenovou difrakční analýzou (práškovou i s vysokým rozlišením), skenovací elektronovou mikroskopií vybavenou energiově disperzním analyzátorem (SEM EDS), rentgenovou fluorescencí (XRF), mikroskopií atomárních sil (AFM), měřením měrné elektrické vodivosti σ, Hallova koeficientu RH a Seebeckova koeficentu α, popř. i magnetické susceptibility χ. Oba systémy vykazují pozoruhodné materiálové vlastnosti se zajímavými termoelektrickými vlastnostmi. cze
dc.format 111 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject selenid bismutitý cze
dc.subject Bi2Se3 cze
dc.subject přechodné kovy cze
dc.subject monokrystaly cze
dc.subject dopování cze
dc.subject defekty cze
dc.subject transportní vlastnosti cze
dc.subject magnetické vlastnosti cze
dc.subject termoelektřina cze
dc.subject bismuth selenide eng
dc.subject Bi2Se3 eng
dc.subject transition metals eng
dc.subject single crystals eng
dc.subject doping eng
dc.subject defects eng
dc.subject transport properties eng
dc.subject magnetic properties eng
dc.subject thermoelectrics eng
dc.title Vliv přechodných kovů na transportní a magnetické vlastnosti Bi2Se3 cze
dc.title.alternative The influence of transition metal doping on transport and magnetic properties of Bi2Se3 eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hejtmánek, Jiří
dc.contributor.referee Svoboda, Pavel
dc.contributor.referee Tichý, Ladislav
dc.date.accepted 2019-11-06
dc.description.abstract-translated The present thesis is focused on study of the effect of transition metal doping on transport and magnetic properties of bismuth selenide. For this purpose, elements of 6th group, chromium and molybdenum, were chosen. Single-crystalline samples were prepared in two sets of com-position: a) Bi2-xCrxSe3, where x=0-0.04, and b) Bi2-xMoxSe3, where x=0-0,05. Samples were characterized by the X-ray diffraction analysis (both, common and high resolution), scanning electron microscopy equipped with energy dispersive analyzation (SEM EDS), atomic force microscopy (AFM), measurement of electrical conductivity σ, Hall coefficient RH and See-beck coefficient α, and eventually magnetic susceptibility. Both systems show remarkable material features and interesting thermoelectric properties. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie anorganických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40175
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Zasedání zahájil předseda zkušební komise pro obhajobu disertační práce prof. Ing. Petr Mošner, Dr., který sdělil členům komise, že z jednání se omluvil ze zdravotních důvodů oponent doc. RNDr. Pavel Svoboda CSc., který ve svém posudku doporučil práci k obhajobě. Konstatoval, že jednání je přítomno všech 6 členů komise. Komise pak jednohlasně schválila, aby se obhajoba konala i v nepřítomnosti jednoho z oponentů. Dále pak představil členům komise Ing. Patrika Čermáka ze studijního směru 2808V003 "Chemie a technologie anorganických materiálů", který předložil k obhajobě disertační práci s názvem: "Vliv přechodných kovů na transportní a magnetické vlastnosti Bi2Se3". Následně seznámil členy komise s doporučením školitele prof. Ing. Čestmíra Drašara, Dr. a stanoviskem vedoucího školicího pracoviště k předložené práci. Následně pak doktorand seznámil komisi s předmětem a výsledky své disertační práce. Po referátu doktoranda následovalo projednání oponentských posudků. Dva přítomní oponenti (prof. L. Tichý, Ing. J. Hejtmánek) postupně přečetli své posudky a doktorand zodpověděl postupně jejich dotazy a diskutoval jejich připomínky. Potom předseda zkušební komise přečetl posudek nepřítomného doc. P. Svobody. V diskusi po projednání oponentských posudků byla pozornost nejprve zaměřena na otázky vzniku dvojvrstev bismutu u krystalů dotovaných molybdenem. Doc. Kolská vznesla dotaz na prostorovou segregaci inkluzí u materiálu dotovaného chromem. Prof. Švorčík vznesl dotaz na problematiku homogenního rozložení chromu v připravených krystalech. Disertant odpověděl i na další předložené dotazy od členů komise. Po skončení veřejné rozpravy proběhlo neveřejné zasedání komise, na kterém došlo po debatě k hlasování. Z přítomných 6 členů komise se 6 vyjádřilo pro výsledek obhajoby "splněno" a udělení vědecké hodnosti doktor (Ph.D.) Ing. Patriku Čermákovi. Předseda komise poté seznámil doktoranda s výsledkem hlasování komise, poděkoval členům komise i oponentům za jejich účast na obhajobě a ukončil jednání komise. Souvislost mezi výsledky uvedenými v disertační práci a předkládanými publikacemi: Obě dvě přiložené publikace doktoranda souvisejí s předloženou disertační prací. Vyjádření komise k podílu studenta na předkládaných publikacích: Podíl doktoranda na uvedených publikacích je nepochybný. cze
dc.identifier.stag 39183
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account