Komplexní restaurování starého tisku: Melantrichova bible z roku 1577

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčik, Ivan
dc.contributor.author Rogynska, Anna
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:23:08Z
dc.date.available 2019-09-25T05:23:08Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-08-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74229
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je komplexní restaurování pátého vydání Melantrichovy Bibli z roku 1577 ze sbírek Regionálního muzea v Litomyšli. Kniha se dochovala v původní renesanční vazbě a obsahuje řadu pozdějších oprav knižního bloku a vazby. Objekt se dochoval ve velmi špatném stavu. Šití není kompaktní. Došlo ke ztrátám složek na začátku a na konci knižního bloku a k výraznému poškození papíru u spodní ořízky v celém bloku, některé dvoulisty se dochovaly pouze ve fragmentární podobě. Desky a pokryv knihy jsou také ve značné míře , ve spojení s knižním blokem se dochovaly díky dobovým zásahům na knižní vazbě. Práce obsahuje restaurátorskou dokumentaci rozšířenou o podrobnější informaci o tisku a grafické výzdobě. Kompletní restaurátorská dokumentace obsahuje identifikaci, popis typologie knižní vazby a bloku, typografický popis a popis grafické výzdoby. Dále následuje informace o poškození, restaurátorský záměr, podrobný popis restaurátorského zásahu a doporučení podmínek pro uložení a manipulaci s objektem. Dokumentace také obsahuje seznam použitých materiálů a chemikálií, textovou, grafickou a obrazovou přílohu včetně rozsáhle fotografické dokumentace. cze
dc.format 115 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject konzervování cze
dc.subject kniha cze
dc.subject starý tisk cze
dc.subject tisk cze
dc.subject knižní blok cze
dc.subject 16. století cze
dc.subject bible cze
dc.subject Melantrichova bible cze
dc.subject Jiří Melantrich z Aventina cze
dc.subject restoration conservation eng
dc.subject book eng
dc.subject old print eng
dc.subject print eng
dc.subject text block eng
dc.subject 16th century eng
dc.subject bible eng
dc.subject Melantrich's Bible eng
dc.subject Jiří Melantrich of Aventino eng
dc.title Komplexní restaurování starého tisku: Melantrichova bible z roku 1577 cze
dc.title.alternative Restoration of an old print: Melantrich's Bible from 1577 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-09-13
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor thesis is a complex restoration of the fifth edition of the Melantrich's Bible from year 1577 from the collections of the Regional Museum in Litomysl. The book survived in original renaissance binding and contain a range of different periodical repairs in the text block and binding itself. The object has survived in a bad condition. The sewing isn't compact, and range of folds and folios are lost, the paper is damaged in the lower edge part in the whole text block, some of the sheets survived only as fragments. Boards and leather cover are widely damaged and remained connected to the text block in significant degree due to the periodical repairs. The work includes restauration documentation with the widened information about the print and its design elements. Complete restauration documentation contains identification, specification of typology of the binding and the text block, typographical and graphical decoration descriptions. Furthermore, there is an information about damages, detailed description of the restauration process and recommendations for conditions of storing and handling of the object. Documentation includes the list of the materials and chemicals that were used and supplemented by the text, graphic and image appendix with the photographic documentation. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40042
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci jasně a srozumitelně, i když poněkud stručně. Na otázky položené komisí při následující diskusi neodpověděla v plném rozsahu. cze
dc.identifier.stag 38817
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account