Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš
dc.contributor.author Nováková, Zuzana
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:21:28Z
dc.date.available 2019-09-25T05:21:28Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74177
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje zánik erytrocytů eryptózou, ale i jiné způsoby zániku červených krvinek. V úvodní části jsou stručně popsány obecné vlastnosti erytrocytů, stavba jejich buněčné membrány a vznik erytrocytů (= erytropoéza). V druhé kapitole je popsána stavba a funkce retikuloendotelové soustavy, která je pro zánik erytrocytů nezbytná. Další kapitola popisuje různé způsoby zániku erytrocytů, mezi které patří odstraňování senescentních erytrocytů pomocí makrofágů (= erytrofagocytóza), nekróza a apoptóza, a programovaná buněčná smrt erytrocytů, zvaná eryptóza. Eryptóza zaujímá největší část bakalářské práce. V první části této podkapitoly je podrobně vysvětlen mechanismus eryptózy a v tabulkách jsou popsány stimulátory a inhibitory tohoto procesu. Ve druhé části je uveden její fyziologický a patologický význam, protože porucha regulace této formy buněčné smrti vyvolává mnohá onemocnění. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject erytrocyty cze
dc.subject apoptóza cze
dc.subject eryptóza cze
dc.subject makrofágy cze
dc.subject vápník cze
dc.subject erythrocytes eng
dc.subject apoptosis eng
dc.subject eryptosis eng
dc.subject macrophages eng
dc.subject calcium eng
dc.title Eryptóza cze
dc.title.alternative Eryptosis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes the erythrocyte´s death, eryptosis, but also other types of the red blood cells. In the introductory part of this thesis are described briefly the general properties of erythrocytes, the construction of their cell membrane and the formation of erythrocytes (i.e. erythropoiesis). The second chapter describes the structure and function of the reticuloendothelial system which is essential for cell death. Next chapter describes various ways of erythrocyte´s death, including the removal of senescent erythrocytes by macrophages (i.e. erythrophagocytosis), necrosis and apoptosis, and programmed death of erythrocytes, called eryptosis. The largest part of the bachelor thesis has been focused on the description of eryptosis. In the first part of the subchapter, the mechanism of eryptosis is explained in detail and stimulators and inhibitors of this process are described in the tables. The second part presents its physiological and pathological significance because the failure of the eryptosis regulation can cause a number of diseases. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39863
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 37639
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account