Materiály pro kultivace buněk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš
dc.contributor.author Černá, Kateřina
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:21:28Z
dc.date.available 2019-09-25T05:21:28Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74175
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na nanomateriály, které jsou aktuálně horkými kandidáty při hledání nových materiálů pro kultivace buněk, nebo se pro tento účel již používají. Nejprve jsou popsány obecné principy tkáňového inženýrství a jeho možné užití v blízké době. V další části se práce zabývá scaffoldem, jeho vlastnostmi a způsoby, jakými lze scaffold vyrobit. Poté jsou popsány vybrané nanomateriály, které jsou doposud největšími kandidáty v tomto oboru. U každého nanomateriálu jsou uvedeny jeho vlastnosti, výhody a nevýhody a možnosti jeho výroby. Nakonec se práce zmiňuje o kmenových buňkách, které se zdají být pro obor tkáňového inženýrství nejvhodnější a o kokultivacích buněk, jakožto způsobu vytváření in vivo tkání. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject tkáňové inženýrství cze
dc.subject scaffold cze
dc.subject nanomateriály cze
dc.subject grafen cze
dc.subject uhlíkové nanotrubice cze
dc.subject nanodiamant cze
dc.subject nano-hydroxyapatit cze
dc.subject oxid křemičitý cze
dc.subject zlaté nanočástice cze
dc.subject kmenové buňky cze
dc.subject tissue engineering eng
dc.subject scaffold eng
dc.subject nanomaterials eng
dc.subject graphene eng
dc.subject carbon nanotubes eng
dc.subject nanodiamond eng
dc.subject nano-hydroxyapatite eng
dc.subject silica eng
dc.subject gold nanoparticles eng
dc.subject stem cells eng
dc.title Materiály pro kultivace buněk cze
dc.title.alternative The Use of Materials in Cell Culture eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on nanomaterials that are currently hot candidates in search new materials for cell cultivation or have been used for this purpose. First, the general principles of tissue engineering and their possible use in near future are described. In the next part, the thesis deals with scaffolds, their properties and the ways in which the scaffold can be made. Then, selected nanomaterials are described. The properties, advantages, disadvantages and possibilities of production are noted for each nanomaterial. Finally, the paper mentions stem cells that seem to be the most suitable model for the field of tissue engineering and co-cultivations. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39879
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 37637
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account