Studium rozpadu matricových tablet na bázi přírodních biopolymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lochař, Václav
dc.contributor.author Žaláková, Kamila
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:21:26Z
dc.date.available 2019-09-25T05:21:26Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74171
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována použití chitosanu a alginátu při přípravě léčiv s účinnou látkou tramadol hydrochlorid. Podrobně jsou zde prostudovány vlastnosti těchto biopolymerů a jejich účinky na lidský organismus. Byly připraveny matricové tablety s obsahem obou polymerů. Byl studován jejich rozpad pod vlivem různých disolučních médií pomocí vizuálního sledování disolučního testu s pádélkovou metodou. Byl studován index bobtnání a erozní index pomocí záznamu úbytku hmotnosti tablet během disoluce. V rámci provedení disoluční zkoušky byl získán disoluční profil studovaných tablet. cze
dc.format 43 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject chitosan cze
dc.subject alginát cze
dc.subject tramadol hydrochlorid cze
dc.subject rozpad tablet cze
dc.subject disoluční test cze
dc.subject chitosan eng
dc.subject alginate eng
dc.subject tramadol hydrochloride eng
dc.subject tablet disintegration eng
dc.subject dissolution test eng
dc.title Studium rozpadu matricových tablet na bázi přírodních biopolymerů cze
dc.title.alternative Study of the Disintegration of Matrix Tablets Based on Natural Biopolymers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the use of chitosan and alginate in the preparation of drugs with the active substance tramadol hydrochloride. The properties of these biopolymers and their effects on the human body are studied in detail. Matrix tablets containing both polymers were prepared. Their dissolution under the influence of various dissolution media was studied by visual observation of the dissolution test with a paddle method. Swelling index and erosion index were studied by recording tablet weight loss during dissolution. The dissolution profile of the studied tablets was obtained as part of the dissolution test. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39911
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 37603
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account