Smrt a sebepoznání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rokyta, Jan
dc.contributor.author Procházková, Iva
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:16:55Z
dc.date.available 2019-09-25T05:16:55Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73960
dc.description.abstract Smrt je jediná životní jistota, kterou člověk má. Tato práce se zabývá jednou z nejdůležitějších smrtí v dějinách filosofie, smrtí Sókrata. Cílem práce je skrze Sókratovo pojetí duše a jejího vztahu k smrti upozornit, že člověk může zaujmout vztah k sám sobě, jen pokud zaujme vztah k smrti. Péče o dobrý život se tak stává péčí o dobrou smrt. V práci se snažím upozornit na důležité motivy, které pomáhají překonat strach ze smrti, a které by mohli pomoct bojovat proti tomuto strachu i dnešnímu čtenáři. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sókratés cze
dc.subject duše cze
dc.subject smrt cze
dc.subject nesmrtelnost cze
dc.subject strach cze
dc.subject naděje cze
dc.subject sebepoznání cze
dc.subject Socrates eng
dc.subject soul eng
dc.subject death eng
dc.subject immortality eng
dc.subject fear eng
dc.subject hope eng
dc.subject self-knowledge eng
dc.title Smrt a sebepoznání cze
dc.title.alternative Death and Self-Knowledge eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Grygar, Filip
dc.date.accepted 2019-08-28
dc.description.abstract-translated Death is for the human the only life certainty they have. This thesis deals with one of the most important deaths in history of philosophy - the death of Socrates. The aim of the thesis is to point out through Socrates's concept of psyche that the human can take a stand towards themselves only if they take a stand towards death. Caring about a good life thus becomes caring about a good death. The thesis aspires to call attention to important motives which may help the today's reader overcome fear of death and even fight this fear. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39785
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze práce a její závěry. Po přečtení posudků se studentka vyjádřila k připomínkám a námitkám. Poté zodpověděla otázky z posudků. cze
dc.identifier.stag 37005
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account