Komplexy zinku jako katalyzátory ring-opening polymerací cyklických esterů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Miroslav
dc.contributor.author Moždiak, Ondřej
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:16:06Z
dc.date.available 2019-09-25T05:16:06Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73918
dc.description.abstract V rámci této bakalářské práce byla vypracována literární rešerše zaměřená na přípravu biodegradovatelných polyesterů metodou ring-opening polymerace. Největší pozornost byla věnována metodě, která využívá jako katalyzátory komplexy kovů, zejména pak komplexy zinku, které mají mnohé výhody. Komplexy zinku navíc vykazují vysokou katalytickou aktivitu, ale pro svou nestálost v běžné atmosféře jsou zatím obtížně aplikovatelné pro průmyslové využití a je nadále potřeba dalšího výzkumu. V experimentální části byly syntetizovány dva nové N,N,O-chelatující ligandy: 2-[(2,6-iPr2-C6H3)N=CH]-6-[(iPrO)2P=O]C6H5N (L3) a 2-[(2,6-iPr2-C6H3)N=C(CH3)]-6-[(iPrO)2P=O]C6H5N (L4). Dále byly použity již dva známé N,N-chelatující ligandy: 2-[(2,6-iPr2-C6H3)N=CH]-6-(MeO)C6H5N (L1) a 2-[(2,6-iPr2-C6H3)N=C(CH3)]-6-(MeO)C6H5N (L2). Tyto ligandy byly následně využity pro přípravu série zinečnatých komplexů L1-4ZnCl2 (C1-C4), L1-2Zn(acac)2 (C5-C6), (L3-4)Zn(acac)Cl (C7-C8) a L1-4Zn(OTf)2 (C9-C12). V poslední fázi této práce byly tyto komplexy studovány jako potenciální katalyzátory ROP L-laktidu. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject katalýza cze
dc.subject L-laktid cze
dc.subject ring-opening polymerace cze
dc.subject zinek cze
dc.subject N cze
dc.subject N-chelatující ligand cze
dc.subject catalyst eng
dc.subject L-lactide eng
dc.subject ring-opening polymerisation eng
dc.subject zinc eng
dc.subject N eng
dc.subject N-chelating ligand eng
dc.title Komplexy zinku jako katalyzátory ring-opening polymerací cyklických esterů cze
dc.title.alternative Zinc Complexes as Catalysts for Ring-Opening Polymerization of Cyclic Esters eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-19
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis, a literature review focusing on the preparation of biodegradable polyesters by ring-opening polymerization was elaborated. Most attention was paid to a method that uses metal complexes as catalysts, especially zinc complexes, which have many advantages and high catalytic activity, but it is still difficult to apply them for industrial use due to their instability under industrial conditions and further research is still needed. In the experimental part, two new N,N,O-chelating ligands 2-[(2,6-iPr2-C6H3)N=CH]-6-[(iPrO)2P=O]C6H5N (L3) and 2-[(2,6-iPr2-C6H3)N=C(CH3)]-6-[(iPrO)2P=O]C6H5N (L4) were synthesized. These ligands and also two known N,N-chelating ligands 2-[(2,6-iPr2-C6H3)N=CH]-6-(MeO)C6H5N (L1) and 2-[(2,6-iPr2-C6H3)N=C(CH3)]-6-(MeO)C6H5N (L2) were used to the synthesis a serie of zinc complexes L1-4ZnCl2 (C1-C4), L1-2Zn(acac)2 (C5-C6), (L3-4)Zn(acac)Cl (C7-C8) and L1-4Zn(OTf)2 (C9-C12). In the final phase of this work, these complexes were studied as potential ROP L-lactide catalysts. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40238
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalář přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 37689
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account