Ošetřovatelský proces u pacienta s dekubitem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Václavíková, Klára
dc.contributor.author Bakešová, Markéta
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:14:57Z
dc.date.available 2019-09-25T05:14:57Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73881
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ošetřovatelského procesu u pacientů s dekubity. Práce se skládá z teoretické části a praktické části. Teoretická část se zabývá definicí dekubitu, rizikovými faktory, stupni dekubitů, lokalizací, fázemi hojení ran, hodnotícími stupnicemi pro riziko vzniku dekubitu, prevencí a léčbou dekubitů se zaměřením na produkty vlhké terapie. Praktická část bakalářské práce zahrnuje vypracování ošetřovatelského procesu na základě vybraných kazuistik. cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ošetřovatelský proces cze
dc.subject dekubity cze
dc.subject ošetřovatelský plán cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject prevence cze
dc.subject léčba cze
dc.subject nursing process eng
dc.subject decubitus ulcers eng
dc.subject nursing program eng
dc.subject nursing care eng
dc.subject prevention eng
dc.subject treatment eng
dc.title Ošetřovatelský proces u pacienta s dekubitem cze
dc.title.alternative The nursing process a patient with decubitus ulcer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Procházková, Romana
dc.date.accepted 2019-09-03
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on the issue of the nursing process in patients with decubitus ulcers. The work consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with definition of pressure ulcer, risk factors, the degree of pressure ulcers, localizations, stages of wound healing, the rating scales for risk of developing pressure ulcer, the prevention and treatment of pressure ulcers with a focus on products of moist therapy. The practical part of the thesis includes drawing up the nursing plan, on the basis of selected case reports. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39808
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: B Hodnocení oponenta: E Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na str. 24 uvádíte: "Vlhkost umožňuje prodloužení intervalu mezi určitými převazy". Můžete toto tvrzení komisi podrobněji vysvětlit? Jaké faktory vstupují do frekvence výměny primárního krytí? 2. V jakých intervalech jste v rámci Vašeho šetření prováděla měření velikosti rány? Můžete předložit výsledky Vašeho sledování? Případně další parametry hodnocení rány? V metodice píšete, že: "Sběr dat probíhal v rozmezí 7 měsíců". 3. V závěru práce píšete, že: "Ošetřovatelské diagnózy byly seřazeny podle naléhavosti". Z jakého důvodu je OD Riziko infekce řazena až na poslední místa? 4. V závěru dále uvádíte, že: "Praktickým výstupem této bakalářské práce je ošetřovatelský proces u pacienta s dekubitální lézí". Jak přesně jste s tímto procesem pracovala Vy sama a personál daného pracoviště? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 38315
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account