Postoje studentů sociálních oborů k problematice prostituce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Zdeněk
dc.contributor.author Johnová, Veronika
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:45:33Z
dc.date.available 2019-06-18T10:45:33Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73802
dc.description.abstract Má bakalářská práce se zabývá problematikou prostituce a postojů studentů oboru zdravotně-sociální pracovník k ní. V teoretické části se práce se zaměřuje na definici prostituce její histo-rii, druhy, legislativu a přístupy společnosti k ní. Dále na organizace, zabývající se pomocí oso-bám pracujícím v prostitučním prostředí. Další část teoretické práce se zabývá vymezením po-stojů a způsobu jejich utváření. Praktická část je zaměřena na postoje studentů k prostituci. Pro získání potřebných informací jsem použila dotazník vlastní tvorby a jako respondenti od-povídali studenti oboru Zdravotně-sociální pracovník Univerzity Pardubice. cze
dc.format 66 s. (12 480 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject prostituce cze
dc.subject postoje cze
dc.subject prostitution eng
dc.subject attitudes eng
dc.title Postoje studentů sociálních oborů k problematice prostituce cze
dc.title.alternative Attitudes of students of social fields to prostitution eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Faltová, Barbora
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with the issue of prostitution and attitudes of students in the field of health-social work to it. In the theoretical part the thesis focuses on the definition of prosti-tution, its history, types, legislation and approaches of society to it. Furthermore the thesis deals with the organizations involved in helping people working in the prostitution environ-ment. The next part of the thesis deals with the definition of attitudes and the way they are formed. The practical part is focused on student's attitudes towards prostitution. To obtain the necessary information I used my own questionnaire and as respondents the students of the Health and Social Worker at the University of Pardubice answered. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39431
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Mohla byste prosím objasnit konkrétní přínosy vašich průzkumných zjištění pro studovaný obor zdravotně-sociální pracovník v kontextu realizace průzkumného šetření mezi studenty? 2. Mohla byste prosím sdělit konkrétní přínosy z výstupů vaší práce pro vás samotnou, jak jste nastínila v úvodu práce ve vaší motivaci pro volbu tohoto tématu? 3. Mohla byste prosím navrhnout, kde konkrétně lze uvažovat o aplikační rovině výstupů vaší práce do praxe zdravotně sociální péče? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 35508
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account