Porovnání pooperační bolesti a soběstačnosti pacientek po regionální a celkové anestezii v souvislosti s císařským řezem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bláha, Jan
dc.contributor.author Daňková, Nika
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:42:16Z
dc.date.available 2019-06-18T10:42:16Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73710
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na vliv druhu podané anestezie na pooperační bolest a soběstačnost žen po císařském řezu. Práce je členěna na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část popisuje problematiku císařského řezu, jeho historii, vývoj, indikace i kontraindikace, způsob a metody provedení a možné komplikace. Dále se věnuje otázce porodnické anestezie, rozebírá možnosti, indikace, výhody, nevýhody a možné komplikace celkové, spinální a epidurální anestezie. V práci je popsána pooperační péče se zaměřením zejména na pooperační bolest, analgezii a soběstačnost žen po plánovaném i akutním císařském řezu. V rámci diplomové práce bylo provedeno výzkumné šetření, které probíhalo jako kvantitativní průzkum dotazníkovou formou. Výzkum byl proveden na Gynekologicko porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice a I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v obdobích dubna až května 2018 a března až dubna 2019. Cílem výzkumné části diplomové práce bylo zjistit, zda typ anestezie ovlivňuje intenzitu a prožívání pooperační bolesti. Dalšími cíli bylo zjistit, jestli má druh anestezie vliv na výskyt perioperačních a pooperačních komplikací, pooperační návrat k soběstačnosti, zda jsou tyto faktory ovlivněny urgencí výkonu, managementem pooperační analgezie či dobou mobilizace. cze
dc.format 93 s. (125 007 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject císařský řez cze
dc.subject anestezie cze
dc.subject bolest cze
dc.subject soběstačnost cze
dc.subject analgezie cze
dc.subject pooperační péče cze
dc.subject caesarean section eng
dc.subject anesthesia eng
dc.subject pain eng
dc.subject self-sufficiency eng
dc.subject analgesia eng
dc.subject postoperative care eng
dc.title Porovnání pooperační bolesti a soběstačnosti pacientek po regionální a celkové anestezii v souvislosti s císařským řezem cze
dc.title.alternative Comparison of postoperative pain and patient self-sufficiency after regional and general anesthesia in Caesarean Section eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the effect of the type of anesthesia administered on postoperative pain and self-sufficiency of women after caesarean section. The thesis is divided into a theoretical and a research part. The theoretical part describes the issue of caesarean section, its history, development, indications and contraindications, methods of implementation and possible complications. It also deals with the issue of obstetric anesthesia, analyzes the possibilities, indications, advantages, disadvantages and possible complications of general, spinal and epidural anesthesia. This thesis describes the postoperative care, which is focused on postoperative pain, analgesia and self-sufficiency of women after planned and acute caesarean section. The research was carried out as a quantitative survey in a form of a questionnaire. The research was carried out at the Department of Obstetrics and Gynecology of the General Faculty Hospital and the First Faculty of Medicine of the Charles University in Prague in the periods from March to April 2019. The main aim of the research part was to determine whether the type of anesthesia affects the intensity and experience of postoperative pain. Secondary aims were to find out whether the type of anesthesia affects the incidence of perioperative and postoperative complications, postoperative return to self-sufficiency, whether these factors are affected by the urgency of the procedure, the post-operative analgesia management, or the mobilization time. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39388
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V tabulce 3 uvádíte, že respondentky se dělily na ženy s 1. císařským řezem a na ženy po císařském řezu v anamnéze (st. p. sc.). Bylo tomu tak? 2. Proč bylo užito ve Vašem dotazníku více škál na hodnocení bolesti? 3. Uvádíte, že práce může být užita pro tvorbu edukačního materiálu. Na jaké téma a k čemu by byl edukační materiál využit? Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 35457
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account