Stanovení změny míry znečištění železničního štěrkového lože při procesu strojního čištění pomocí měření změn relativní permitivity materiálu zařízením GPR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Borecký, Vladislav
dc.contributor.author Borkovcová, Anna
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:04:40Z
dc.date.available 2019-06-18T08:04:40Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73224
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá stanovením míry znečištění štěrkového lože pomocí georadaru v závislosti na změně relativní permitivity materiálu před a po procesu strojního čištění na vybraném železničním traťovém úseku. Bylo provedeno opakované GPR měření štěrkového lože na vybraných úsecích železniční trati. Po zpracování dat byly určeny změny permitivity na vybraných úsecích mezi jednotlivými fázemi měření. V závěru práce je popsán vztah míry znečištění štěrkového lože s hodnotami relativní permitivity materiálu železničního štěrkového lože. cze
dc.format 112 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject georadary cze
dc.subject GPR cze
dc.subject rychlost šíření signálu cze
dc.subject relativní permitivita cze
dc.subject znečištění štěrkového lože cze
dc.subject Ground Penetrating Radar eng
dc.subject GPR eng
dc.subject signal velocity eng
dc.subject relative permittivity eng
dc.subject railway ballast fouling eng
dc.title Stanovení změny míry znečištění železničního štěrkového lože při procesu strojního čištění pomocí měření změn relativní permitivity materiálu zařízením GPR cze
dc.title.alternative Determination of fouling level change in the railway ballast layer during machine cleaning process by measuring changes of relative permittivity using GPR technology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Artagan, Salih Serkan
dc.date.accepted 2019-06-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the determination of the fouling level of the ballast layer using GPR technology in dependence on the change in the relative permittivity of the material, before and after the mechanical cleaning process. Repeated GPR measurements of the ballast layer were performed on selected sections of the railway line. After data processing, permittivity changes were determined on selected sections between each survey steps. In conclusion, the relation of the fouling level with the relative permittivity values of railway ballast is described. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39992
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 37973
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account