Complexity of Sentence Structure in Harry Potter and the Philosopher's Stone and Harry Potter and the Deathly Hallows

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježková, Šárka
dc.contributor.author Růžičková, Martina
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:09:24Z
dc.date.available 2019-06-18T07:09:24Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73158
dc.description.abstract This diploma thesis is dedicated to the complexity of sentence structure in the first and seventh volume of Harry Potter series and further comparison of them with regards to the age of targeted readership. The first chapters of theoretical part cover the description of the term clause and further division of said term into main, superordinate and subordinate clause, followed by chapters studying functions of subordinate clauses and the finitness. Last chapters of theoretical part focus on the term sentence and its categorization. The theoretical part is followed by introduction of both analysed books and the genre and subsequently the quantitative and qualitative analysis is carried out comparing the findings for each category and drawing the conclusion whether the last volume is more complex than the first book. eng
dc.format 104 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject clause eng
dc.subject sentence eng
dc.subject compound sentence eng
dc.subject complex sentence eng
dc.subject subordination eng
dc.subject Harry Potter eng
dc.subject klauze cze
dc.subject souvětí cze
dc.subject souvětí souřadné cze
dc.subject souvětí podřadné cze
dc.subject podřízenost cze
dc.title Complexity of Sentence Structure in Harry Potter and the Philosopher's Stone and Harry Potter and the Deathly Hallows eng
dc.title.alternative Komplexnost větné stavby ve dvou dílech: Harry Potter a kámen mudrců a relikvie smrti cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Huschová, Petra
dc.date.accepted 2019-05-30
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce je věnována komplexitě větné stavby v první a sedmé knize Harryho Pottera a jejich porovnání v závislosti na věkovou kategorii cílového čtenáře. První kapitoly teoretické části obsahují vysvětlení pojmu klauze a její kategorizace do věty hlavní, nadřazené a vedlejší. Tyto kapitoly jsou následovány kapitolami věnujícími se funkcemi vět vedlejších a finitností. Poslední kapitoly teoretické části se zaměřují na vysvětlení termínu souvětí a jeho kategorizaci. Teoretickou část následuje kapitola představení obou analyzovaných knih a jejich žánru a slovního útvaru. Následně je provedena kvantitativní i kvalitativní analýza, která porovnává výsledky pro jednotlivé kategorie vět a která vyvozuje závěr, zda má sedmá kniha komplexnější větnou stavbu než kniha první dle stanovené hypotézy. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39049
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Studentka stručně představila práci, ovšem nedoplnila chybějící informace, které byly požadovány v posudcích. Otázky nebyly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 37298
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account