Syntéza a fluorescenční vlastnosti 2,5-diaryl-4-hydroxy-1,3-heteroazolů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Váňa, Jiří
dc.contributor.author Finger, Vladimír
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:04:04Z
dc.date.available 2019-06-18T07:04:04Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72988
dc.description.abstract Tato práce se zabývá syntézou a spektrálními vlastnostmi 2,5-diaryl-4-hydroxy-1,3-heteroazolů (oxazolů, thiazolů). Pokus o syntézu 2,5-diaryl-4-hydroxy-1,3-oxazolů z odpovídajících N-(2-brom-2-fenylacetyl)benzamidů jejich intramolekulární cyklizační reakcí se však ukázal jako úspěšný pouze pro dva deriváty (4-methylfenyl a 4-chlorfenyl). Proto byla připravena série stabilních 4-acetoxy-2,5-diaryl-1,3-oxazolů. 2,5-Diaryl-4-hydroxy-1,3-thiazoly byly připraveny Hantzschovou kondenzační reakcí příslušných thioamidů s 2-brom-2-fenyloctovou kyselinou za bazické katalýzy v toluenu i tyto látky byly následně acetylovány. Všechny nově připravené sloučeniny byly charakterizovány za použití 1H a 13C NMR spektroskopie, IČ a HRMS. U všech stabilních látek byla změřena absorpční i emisní spektra a ve většině případů byly vypočítány i kvantové výtěžky. cze
dc.format 86 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 2,5-diaryl-4-hydroxy-1,3-oxazol cze
dc.subject 2,5-diaryl-4-hydroxy-1,3-thiazol cze
dc.subject fluorescence cze
dc.subject kvantový výtěžek cze
dc.subject Schlenkova technika cze
dc.subject 2,5-diaryl-4-hydroxy-1,3-oxazoles eng
dc.subject 2,5-diaryl-4-hydroxy-1,3-thiazoles eng
dc.subject fluorescence eng
dc.subject quantum yields eng
dc.subject Schlenk´s technique eng
dc.title Syntéza a fluorescenční vlastnosti 2,5-diaryl-4-hydroxy-1,3-heteroazolů cze
dc.title.alternative Synthesis and fluorescence properties 2,5-diaryl-4-hydroxy-1,3-heteroazoles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Doušová, Hana
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated This work deals with a synthesis of 2,5-diaryl-4-hydroxy-1,3-heteroazoles. 2,5-Diaryl-4-hydroxy-1,3-oxazoles were prepared by base-catalyzed intramolecular cyclization reaction from corresponding N-(2-bromo-2-phenylacetyl)benzamides with the use of Schlenk technique. 2,5-Diaryl-4-hydroxy-1,3-thiazoles were prepared by Hantzsch syntetic route using base catalyzed reaction of thioamides with 2-bromo-2-phenylacetyl acid in toluene. All prepared compounds were characterized by 1H, 13C NMR spectroscopy, IR and HRMS. 2,5-Diaryl-4-hydroxy-1,3-oxazoles and 2,5-diaryl-4-hydroxy-1,3-thiazoles were tested for their fluorescence properties and fluorescence quantum yields were calculated in some cases. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39940
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomant přednesl cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Syntéza a fluorescenční vlastnosti 2,5-diaryl-4-hydroxy-1,3-heteroazolů". Po přečtení posudku školitele a oponentky se diplomant vyjádřil k dotazům oponentského posudku. K obhajobě práce byly dále vzneseny následující dotazy: prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. Jak je to se fotospektrálními vlastnostmi oxazolů vzhledem k přítomné keto-enol tautomerii. Máte hypotézu, čím je způsoben rozdíl v kvantových výtěžcích mezi oxazoly a thiazoly? prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Závislost lambda max. a lambda em. na sigma para: Testoval jste hypotézu, že je směrnice nulová? prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. Jak vypadaji absorpční a emisní spektra oxazolů ve srovnání thiazoly? Jak vypadají posuny? Jak jsou ovlivněny hodnoty Stokesových posunů? doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. Vykazují vaše látky fluorescenci také v tuhé fázi? cze
dc.identifier.stag 37752
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account