Číslicový regulátor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Libor
dc.contributor.author Prokop, Pavel
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:03:37Z
dc.date.available 2019-06-18T07:03:37Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72980
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem číslicového regulátoru pomocí mikroprocesoru řady ATmega, pro řízení teploty tiskové podložky 3D tiskárny. Srdcem celého regulátoru je mikroprocesor ATmega 2560 na vývojové platformě Arduino. Vizualizace a ovládání regulátoru probíhá pomocí dotykového displeje Nextion. Pro získání údaje o teplotě slouží digitální teplotní čidlo DS18B20, platinový odporový snímač teploty Pt100 a termistor. Pro záznam dat regulace je vytvořena aplikace na PC, se kterou mikroprocesor komunikuje po sériové lince. Největší důraz v práci je kladen na vývoj programové části regulátoru a jeho vizualizaci. Součástí je deska plošných spojů obsahující vstupně výstupní obvody. Software pro regulátor je napsán v jazyku C++ za pomoci knihovny Wiring. Program pro PC zajištující záznam dat je napsán v jazyku C#. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject regulátory cze
dc.subject ATmega2560 cze
dc.subject Arduino cze
dc.subject Nextion cze
dc.subject 3D tisk cze
dc.subject controllers eng
dc.subject ATmega2560 eng
dc.subject Arduino eng
dc.subject Nextion eng
dc.subject 3D print eng
dc.title Číslicový regulátor cze
dc.title.alternative Digital controller eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with digital controller design by microprocessor ATmega series, for temperature control of 3D printer pad. At the heart of the controller is the ATmega 2560 microprocessor on the Arduino development platform. The controller is controlled and visualized using the Nextion touch screen. To obtain a temperature data are used a digital temperature sensor DS18B20, platinum resistance sensor Pt100 and thermistor. For data recording, is created a PC application with which the microprocessor communicates over the serial line. The greatest emphasis is put on the development of the program part and visualization of the controller. It includes a printed circuit board containing input output circuits. The controller software is written in C ++ using the Wiring library. A data logging PC program is written in C #. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D39777
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Práce svým zaměřením patří do kapitoly aktuálně zpracovávaných témat zaměřujících se na práci konstruktéra elektronických zařízení, určených k realizaci automatického řízení. Celkové zpracování práce je na velmi dobré úrovni. Práce je zpracována pečlivě a jeho funkčnost je otestována v dostatečném rozsahu na cílovém zařízení - vyhřívané podložce 3D tiskárny. Využitelnost výsledků této práce v praxi, vzhledem k jejímu zaměření, je velmi dobrá. Cíle práce byly splněny. Vzhledemk zaměření práce, kdy je od studenta požadováno komplexní řešení, které se týká návrhu a realizace zadaného typu zařízení, patří tato práce k náročnějším pracem. Určitá část práce vykazuje značnou shodu s jinými podobně zaměřenými pracemi. Je to dáno začleněním textové části práce, zabývající se publikací sestavených zdrojových kódů vizualizační aplikace, realizované v jazyce C# ve vývojovém prostředí software "Visual Studio". Jedná se tedy o shodu v automaticky generovaných částech zdrojového kódu, generovaných použitým vývojovým prostředím a tudíž neovlivnitelnou částí řešení práce studenta. Samostný text práce vykazuje v textové části s jinými dostupnými publikacemi do hodnoty menší naž 5 %. Z tohoto důvodu lze předkládanou práci považovat za vlastní tvorbu studenta. Komise navrhuje práci na ocenění za vynikající tvůrčí výsledky dle článku 3, písm. b) Stipendijního řádu Univerzity Pardubice. cze
dc.identifier.stag 37253
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account