Perfuzní CT mozku - užití a výtěžnost metody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ungermann, Leoš
dc.contributor.author Kafková, Veronika
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:02:42Z
dc.date.available 2019-06-18T07:02:42Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72950
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je perfuzní CT mozku - užití a výtěžnost metody. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřená na popis výpočetní tomografie, perfuzního CT a CT angiografie. Především perfuzní CT je velice přínosné pro potvrzení diagnózy cévní mozkové příhody, která se v současné době vyskytuje vcelku běžně a často. Cévní mozková příhoda je v teoretické části popsaná a doplněná informacemi o rozdělení, diagnostice, komplikacích a o rizikových faktorech. Výzkumná část je věnovaná pacientům, kteří byli indikovaní k perfuznímu CT vyšetření v Pardubické nemocnici. V práci jsou zpracované nálezy z nativního CT, perfuzního CT a CT angiografie a následně bylo vyhodnoceno, zda je perfuzní CT mozku přínosné k diagnostice cévní mozkové příhody. cze
dc.format 75 s. (104 352 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výpočetní tomografie cze
dc.subject perfuzní CT cze
dc.subject CT angiografie cze
dc.subject cévní mozková příhoda cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject computed tomography eng
dc.subject perfusion CT eng
dc.subject CT angiography eng
dc.subject stroke eng
dc.subject diagnostics eng
dc.title Perfuzní CT mozku - užití a výtěžnost metody cze
dc.title.alternative Perfusion CT of the brain - usability and utilise of the method eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Storm, Jaroslav
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is the perfusion CT of the brain - usability and utilise of the method. The thesis is divided into a theoretical part and practical part. The theoretical part is focused on the description of computed tomography, perfusion CT and CT angiography. In particular, perfusion CT is very useful for confirm the diagnosis of stroke, which currently occurs quite commonly and frequently. Stroke is in the theoretical part described and completed by the information about the distribution, diagnosis, complications and risk factors. The research part is devoted to the patients, who were indicated for perfusion CT examination in the hospital of Pardubice. In my bachelor thesis are processed findings from native CT, perfusion CT and CT angiography and then was evaluated if the perfusion CT of the brain is beneficial for the diagnosis of stroke. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39482
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: B Doplňující otázky k obhajobě: 1. V seznamu zkratek a značek popisujete jednotku součinu proudu a expozičního času mAs jako "miliampér za sekundu". Vysvětlete toto tvrzení. 2. V kapitole 2.3.1 na straně 19 vaší práce uvádíte: "Lehátko se posune mezi dvěma oběhy rentgenky o vodorovnou vzdálenost, která se označuje jako pitch - faktor." Vysvětlete toto tvrzení. 3. V prvním odstavci na straně 39 vaší práce uvádíte: "Další volbou je MR angiografie, která tvoří alternativu CTA. Pozitivní je především nulová radiační zátěž, jelikož není nutné podat kontrastní látku." Vysvětlete toto tvrzení. Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 38044
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account