K otázce vymezení fáze D jihoslovanských národních hnutí v kontextu teorie Miroslava Hrocha

Show simple item record

dc.contributor.author Kouba, Miroslav cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:42:05Z
dc.date.available 2019-05-22T08:42:05Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 0037-6736 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72823
dc.description.abstract Přibližně před čtyřiceti lety formuloval Miroslav Hroch svou známou typologii evropských národních hnutí, v jejímž rámci zohledňuje i obecné předpoklady jejich dynamiky (fáze A, B a C). S ohledem na dynamický vývoj, k němuž nejen ve východní Evropě došlo, se nabízí otázka, jak konkretizovat dotváření národních hnutí v posledních desetiletích z hlediska jejich chronologie. Ve slovanských prostředích tyto procesy výrazně ovlivnil pád socialismu a následná transformace po roce 1990, jež otázku nacionalismu opět aktualizovala. Neustálé dotváření kulturní a etnické identity lze v podmínkách slovanských národů charakterizovat ve dvou základních rovinách. V tradičních národních hnutích nastaly tři zmiňované fáze nejčastěji v průběhu „dlouhého“ 19. století. Naproti tomu vývoj opožděných hnutí mohl být přerušený, případně došlo pouze k částečnému naplnění posloupnosti jednotlivých fází. Příspěvek si proto klade otázku, zda za této dichotomické situace lze spatřovat nové kontexty, umožňující definovat v jihoslovanském prostředí fázi D. V kontextu konkrétních situací se nabízí i návrh jejího terminologického pojmenování (tj. fáze nivelizační, redefiniční či substituční). cze
dc.format p. 205-226 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Slavia: časopis pro slovanskou filologii, volume roč. 87, issue: sešit 1-3 cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Miroslav Hroch cze
dc.subject národní hnutí cze
dc.subject národní identita cze
dc.subject fáze D cze
dc.subject jihoslovanské země cze
dc.subject Miroslav Hroch eng
dc.subject national movement eng
dc.subject national identity eng
dc.subject phase D eng
dc.subject South Slavic countries eng
dc.title K otázce vymezení fáze D jihoslovanských národních hnutí v kontextu teorie Miroslava Hrocha cze
dc.title.alternative On the Question of Defining South Slavic National Movements at Phase D in the Context of Miroslav Hroch’s Theory eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Approximately 40 years ago, Miroslav Hroch formulated his well-known typology of European national movements, taking into account the general assumptions of their dynamics (Phases A, B and C). With regard to the dynamic development that has taken place since 1989 not only in Eastern Europe, the question arises as to how to shape the development of national movements in recent decades in terms of their chronology. In the Slavic countries, these processes were greatly influenced by the fall of socialism and the subsequent transformation after 1990, which again updated the issue of nationalism. The continuous formation of cultural and ethnic identity can be characterized in the context of Slavic nations in two fundamental planes. In the traditional national movements, the three mentioned phases occurred during the “long” 19th century. On the other hand, the development of delayed movements could have been interrupted, or the sequence of particuler phases was accomplished only partially. Therefore, the paper tries to answer the question of whether phase D can be defined in the South Slavic context in this dichotomous situation. In the context of specific situations, its terminological naming (the phases of nivelization, redefinition or substitution) is also offered. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85052655315
dc.identifier.obd 39882511 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account