An adaptive sliding mode control to stabilize wheel slip and improve traction performance

Show simple item record

dc.contributor.author Zirek, Abdulkadir cze
dc.contributor.author Voltr, Petr cze
dc.contributor.author Lata, Michael cze
dc.contributor.author Novák, Jaroslav cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:41:12Z
dc.date.available 2019-05-22T08:41:12Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 0954-4097 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72817
dc.description.abstract Advanced antislip control methods are available these days. However, due to increasing requirements with regard to demand and emerging technologies in the field of railways, further research on antislip control is required. Therefore, in this study, an antislip control algorithm, based on a sliding mode control, is proposed to stabilize the slip and improve the traction ability of a full-scale tram wheel test stand. To verify the validity of the control scheme, a numerical model of a tram wheel test stand has been generated using the MATLAB editor. The Freibauer and Polach contact theory has been employed to determine the coefficient of adhesion and adhesion force. Moreover, the derived algorithm was implemented on a full-scale tram wheel test stand. Experiments were carried out under several wheel-roller surface conditions. The results of the refined numerical model are in good agreement with the experimental data obtained from the tram wheel test stand. For both the experimental tests and the numerical model, the response of the proposed control algorithm is rather satisfactory with regard to the stabilization of the slip and improvement of the traction ability. eng
dc.format p. 2392-2405 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher SAGE Publications eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, volume 232, issue: 10 eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject adhesion eng
dc.subject slip eng
dc.subject sliding eng
dc.subject adaptive eng
dc.subject control eng
dc.subject adheze cze
dc.subject skluz cze
dc.subject prokluz cze
dc.subject adaptivní cze
dc.subject řízení cze
dc.title An adaptive sliding mode control to stabilize wheel slip and improve traction performance eng
dc.title.alternative Adaptivní skluzové řízení ke stabilizaci skluzu kola a zlepšení využití trakčního výkonu cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated V současné době jsou k dispozici pokročilé metody kontroly skluzu. Vzhledem k rostoucím požadavkům na poptávku a vznikající technologie v oblasti železnic je však zapotřebí další výzkum tohoto řízení. Proto se v této studii navrhuje algoritmus protismykového řízení založený na řízení posuvné rychlosti, který stabilizuje skluz a zlepšuje trakční schopnost zkušebního zařízení tramvajového kola v plném měřítku. Pro ověření řídicího algoritmu byl pomocí editoru MATLAB vytvořen numerický model zkušebního stendu. Pro stanovení koeficientu adheze a adhezní síly byla použita teorie kontaktu Freibauera a Polacha. Kromě toho byl odvozený algoritmus implementován na zkušebním zařízení. Pokusy byly prováděny za několika alternativ podmínek povrchů. Výsledky numerického modelu jsou v souladu s experimentálními údaji. Pro experimentální testy i numerický model jsou srovnané výsledky z hlediska stabilizace skluzu a zlepšení trakční schopnosti uspokojivé. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.1177/0954409718774139 eng
dc.relation.publisherversion https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0954409718774139 eng
dc.identifier.wos 000450295400005 eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85056727771
dc.identifier.obd 39882420 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account