Ferdinand z Ditrichštejna a kanonikáty pro jeho mladšího syna. Příspěvek ke komunikačním strategiím aristokracie z českých zemí v 17. století

Show simple item record

dc.contributor.author Maršálková, Lenka cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:36:10Z
dc.date.available 2019-05-22T08:36:10Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 1805-790X cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72775
dc.description.abstract "Kníže Ferdinand z Ditrichštejna bývá (nikoli nadarmo) považován za nejdokonaleji informovaného příslušníka dvora Leopolda I. Jeho promyšlené komunikační strategie patří mezi dnešními badateli k oblíbeným tématům stejně jako jeho bohatá a rozvětvená informační síť, která jej pojila jak s těmi nejmocnějšími a nejvlivnějšími osobnostmi jeho doby, tak i s řadou na první pohled méně významných lidí, kteří mu ovšem zprostředkovávali čerstvé zprávy a cenné služby. Při snahách o zajištění jednoho ze svých mladších synů, pro něhož naplánoval budoucnost vysokého duchovního hodnostáře a nástupce slavného předka, kardinála Františka, byl kníže nucen shromažďovat informace o zákulisí a fungování různých církevních institucí a udržovat kontakty s vlivnými i méně vlivnými osobami v hierarchii katolické církve: s agenty pohybujícími se v tomto prostředí, kanovníky, (arci)biskupy, kardinály a zprostředkovaně také s papežem. Tato část jeho informační sítě se ovšem dosud netěšila zájmu badatelek a badatelů. Záměrem předložené studie není a ani nemůže být její podrobné rozkrytí, ale spíše přiblížení tohoto zajímavého tématu a snad i dodání inspirace těm, které láká nahlížet na boj o duchovní úřady z hlediska komunikačních strategií jednotlivých aktérů." cze
dc.format p. 33-55 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Opera historica, volume 19, issue: 1 cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject 17. století cze
dc.subject kanonikáty cze
dc.subject komunikační praxe cze
dc.subject strategie a sítě cze
dc.subject budování kariéry cze
dc.subject Ferdinand z Ditrichštejna cze
dc.subject Walter Xaver z Ditrichštejna cze
dc.subject aristokracie cze
dc.subject 17th century eng
dc.subject canons eng
dc.subject communication practice eng
dc.subject strategies and networks eng
dc.subject Ferdinand of Dietrichstein eng
dc.subject Walter Xaver of Dietrichstein eng
dc.subject nobility eng
dc.title Ferdinand z Ditrichštejna a kanonikáty pro jeho mladšího syna. Příspěvek ke komunikačním strategiím aristokracie z českých zemí v 17. století cze
dc.title.alternative Ferdinand of Dietrichstein and the canonries for his younger son. A contribution to the communication strategies of the aristocracy of the Bohemian lands in the 17th century eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated "Prince Ferdinand of Dietrichtstein is considered to be one of the best-informed members of the court of Leopold I. His sophisticated communication strategies belong to favourite topics among contemporary historians. Furthermore, what draws their attention is his rich and widely branched informational network. It not only connected him with the most powerful and influential individuals of his time but also with a wide range of apparently less important people who provided him with the latest news and valuable services. As Ferdinand of Dietrichstein strove to ensure a future for his son as a high church dignitary and successor to his famous ancestor Cardinal Francis, he was forced to gather information behind the curtains about the functioning of various church institutions. He cultivated social contacts with influential and less influential individuals in the hierarchy of the Catholic church, e.g. with the agents who worked in this environment, with the canons, archbishops and intermediary, as well as with the pope. This particular part of the communication network has not been thoroughly explored by the historians yet. The main aim of the presented study is not and cannot be its complete unveiling, however, this interesting topic will be introduced in more detail and it may inspire the ones who are interested in dealing with the topic of the striving for church offices from the perspective of the communication strategies of the particular participants." eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.identifier.obd 39882017 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account