BIG AND OPEN LINKED EDUCATIONAL DATA ANALYTICS: A RESEARCH ON STAKEHOLDERS’ CAPABILITIES, SKILLS, AND ATTITUDES

Show simple item record

dc.contributor.author Lněnička, Martin cze
dc.contributor.author Máchová, Renáta cze
dc.contributor.author Komárková, Jitka cze
dc.contributor.author Čermáková, Ivana cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T07:59:35Z
dc.date.available 2019-05-22T07:59:35Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-84-09-05948-5 eng
dc.identifier.issn 2340-1095 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72457
dc.description.abstract The idea of openness in education is now strongly affected by increasing amounts of data available and the growing demand for sharing information and engagement among stakeholders. Although it is assumed that opening up large amounts of educational data enables involved stakeholders to make better informed decisions, there is still a research gap in the understanding of stakeholders’ capabilities, skills, and attitudes in reusing of these data. Since the relation between required skills, capabilities, and attitudes and a way how to acquire and develop them is closer to the educational sector than other sectors, this paper explores various opportunities, approaches, and challenges of Big and Open Linked Educational Data (BOLED) analytics that can provide a positive impact in the educational process. For this purpose, a research methodology that utilizes the Delphi method to derive a consensus from a panel of experts was developed. A framework reflecting the extent to which BOLED analytics affects stakeholders’ capabilities, skills, and attitudes is established and evaluated against needs of different groups of stakeholders, namely basic, intermediate, and advanced jobs. In contrast to previous research, this paper provides a comprehensive view of each aspect related to big/open/linked educational data as well as the lifecycle phases and activities required to perform data analytics on these data. In addition, a set of required skills, capabilities, and attitudes is provided and described in relation to the challenges faced by the educational system. The results provided by the Delphi method showed that regarding to utilization of BOLED analytics, it is required to have hard skills to perform these tasks, next to domain and educational knowledge. The experts mentioned data and information literacy as the most important ones and argued that it should be a critical part of any education level. It is also crucial to have a good understanding of the problem and topic to be able to answer the right questions. On the other hand, it was confirmed that not all the BOLED lifecycle phases need to be performed by one stakeholder and it is possible and recommended to involve more stakeholders to work together. In this regard, soft skills related to communication, collaboration, and cooperation are important to overcome the missing hard skills of some stakeholders. The phase that requires soft skills the most is data publication, sharing, and reuse since stakeholders of all roles should participate here and bring together their skills to create a value. The most important activity is being able to view and explore datasets visually. However, visual information is not always accessible through data analytics tools or open data portals and the potential to engage more stakeholders is not fully used. Hence, on the one hand, it is necessary to increase emphasis on data visualization techniques in the educational process and, on the other hand, tools developers and data providers should introduce more features to enable applying these skills in practice. Together these results provide important insights into the required level of capabilities, skills, and attitudes needed by different stakeholders to deal with BOLED analytics. These can support educational institutions in establishing strategies for the development of the right skills needed to gain the value from these data. eng
dc.format p. 9549-9558 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher International Association of Technology, Education and Development (IATED) eng
dc.relation.ispartof ICERI 2018 : proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject big and open linked data eng
dc.subject education eng
dc.subject skills eng
dc.subject Delphi method eng
dc.subject framework eng
dc.subject big a open linked data cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject dovednosti cze
dc.subject metoda Delphi cze
dc.subject rámec cze
dc.title BIG AND OPEN LINKED EDUCATIONAL DATA ANALYTICS: A RESEARCH ON STAKEHOLDERS’ CAPABILITIES, SKILLS, AND ATTITUDES eng
dc.title.alternative Analytika big a open linked vzdělávacích dat: Výzkum schopností, dovedností a postojů zúčastněných stran cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Myšlenka otevřenosti ve vzdělávání je nyní silně ovlivněna rostoucím množstvím dostupných dat a rostoucí poptávkou po sdílení informací a zapojování mezi zúčastněnými stranami. Přestože se předpokládá, že otevírání velkých objemů dat o vzdělávacích činnostech umožňuje zúčastněným stranám realizovat lépe informovaná rozhodnutí, stále existuje výzkumná mezera v pochopení schopností, dovedností a postojů zúčastněných stran při znovuvyužití těchto dat. Vzhledem k tomu, že vztah mezi požadovanými schopnostmi, dovednostmi, postoji a způsobem, jak si je osvojit a rozvíjet, je blíže ke vzdělávacímu sektoru než k jiným sektorům, tento článek zkoumá různé příležitosti, přístupy a výzvy analytiky big a open linked vzdělávacích dat (BOLED), které mohou poskytnout pozitivní dopad na vzdělávací proces. Za tímto účelem byla použita metodika výzkumu využívající metodu Delphi k získání konsensu od panelu odborníků. Rámec, řešící míru v jaké analytika BOLED ovlivňuje schopnosti, dovednosti a postoje zúčastněných stran, je stanoven a vyhodnocen v závislosti na potřebách různých skupin zúčastněných stran, a to konkrétně s ohledem na požadavky pracovních míst se základní, střední a pokročilou náročností. Na rozdíl od předchozích výzkumů poskytuje tento článek komplexní přehled o všech aspektech souvisejících s velkými / otevřenými / propojenými vzdělávacími daty, stejně jako o fázích a činnostech životního cyklu, které jsou potřebné k provádění datové analytiky na těchto datech. Navíc je představena a popsána sada požadovaných schopností, dovedností a postojů v souvislosti s výzvami, kterým čelí vzdělávací sektor. Výsledky získané metodou Delphi ukázaly, že pokud jde o využití BOLED analytiky, je nutné mít odpovídající „tvrdé“ dovednosti nutné pro realizaci těchto úkolů a zároveň mít do doménové znalosti související se vzděláváním. Odborníci uvedli, že nejdůležitější je datová a informační gramotnost a argumentovali, že by měla být kritickou součástí jakékoli úrovně vzdělání. Je také důležité dobře rozumět dané problematice a tématu a býti tak schopen odpovídat na správné otázky. Na druhou stranu bylo potvrzeno, že ne všechny fáze životního cyklu BOLED musí být prováděny jedním člověkem a je možné a doporučené zapojit do spolupráce více zúčastněných stran. V tomto ohledu jsou důležité „měkké“ dovednosti spojené s komunikací, spoluprací a kooperací, které jsou důležité k překonání chybějících „tvrdých“ dovednosti některých zúčastněných stran. Fáze, která vyžaduje „měkké“ dovednosti nejvíce, je zveřejňování, sdílení a znovu využívání dat, protože zúčastněné strany ve všech rolích by se zde měly zapojit se svými dovednosti a znalostmi a vytvořit tak přidanou hodnotu. Nejdůležitější činností je schopnost vizuálně prohlížet a zkoumat datové sady. Vizuální informace však nejsou vždy dostupné prostřednictvím nástrojů pro analýzu dat nebo otevřených datových portálů a potenciál zapojit více zúčastněných stran tak není plně využit. Proto je na jedné straně nutné zvýšit důraz na techniky vizualizace dat ve vzdělávacím procesu a na druhé straně vývojáři nástrojů a poskytovatelé dat by měli zavést další prvky, které by umožnily uplatňování těchto dovedností v praxi. Tyto výsledky dohromady poskytují důležité informace o požadované úrovni schopností, dovedností a postojů, které různé zúčastněné strany potřebují k tomu, aby se mohly zabývat BOLED analytikou. Mohou rovněž podporovat vzdělávací instituce při vytváření strategií pro rozvoj správných dovedností potřebných k získávání přidané hodnoty z těchto dat. cze
dc.event ICERI 2018 - 11th International Conference of Education, Research and Innovation (12.12.2018 - 14.12.2018, Sevilla) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.21125/iceri.2018.0770 eng
dc.project.ID SGS_2018_019/Pokročilá podpora rozvoje chytrých měst a regionů eng
dc.identifier.obd 39881295 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account