Calculation of Logistics Costs in Inbound Logistics

Show simple item record

dc.contributor.author Kučera, Tomáš cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T07:46:15Z
dc.date.available 2019-05-22T07:46:15Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 2367-5659 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72346
dc.description.abstract The topic of inbound logistics costs has recently become very actual. Inbound logistics involves a relationship with suppliers and also includes all the activities required for income, physical control and warehouse of inputs. Inbound logistics has become an interdisciplinary science that deals with optimal coordination, alignment, interconnection and optimization of the flow of raw materials, materials, semi-finished products, products and services, but it must not forget the flow of information and finance. The article is based on the world's scientific literature, especially from articles from the Web of Science database and the Scopus database. Furthermore, the case study is used in the article, which is one of the qualitative scientific methods and is very popular and used in scientific researches. The aim of this article is to show and use case study and calculation of logistics costs in the inbound logistics of a bus manufacturing company. The practical benefit of this article for the manufacturing company will be to make a proposal to change delivery of bus windows that is currently inadequate. The article also sets out the current cost and cost savings in money units. This article presents the case study, its challenges, research methodology and solutions to managing inbound logistics using an outsourced transportation of material from warehouses. eng
dc.format p. 117-123 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher SGEM eng
dc.relation.ispartof SGEM 2018 : conference proceedings eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject calculation of logistics costs eng
dc.subject inbound logistics eng
dc.subject cost savings eng
dc.subject outsourcing of logistics services eng
dc.subject kalkulace logistických nákladů cze
dc.subject inbound logistika cze
dc.subject úspora nákladů cze
dc.subject outsourcing logistických služeb cze
dc.title Calculation of Logistics Costs in Inbound Logistics eng
dc.title.alternative Kalkulace logistických nákladů v inbound logistice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Téma kalkulace nákladů inbound logistiky se v poslední době stalo velmi aktuální. Inbound logistika zahrnuje vztah s dodavateli a též obsahuje veškeré aktivity požadované v rámci příj-mu, fyzické kontroly a skladování vstupů. Inbound logistika se stala interdisciplinární vědou, která se zabývá optimální koordinací, sladěním, propojením a optimalizací toku surovin, materiálu, polotovarů, výrobků a služeb, nesmí se však zapomínat na toky informací a financí. Článek vychází ze světové vědecké literatury, zejména z článku z databáze Web of Science. Dále je v článku použita metoda případové studie, která se řadí mezi kvalitativní vědecké metody a je vědeckých kruzích velmi oblíbená a využívaná. Případová studie a kalkulace logistických nákladů je ukázána a využita v inbound logistice společnosti, která se zabývá výrobou autobusů. Praktickým přínosem tohoto článku pro výrobní společnost bude zhotovení návrhu na změnu dodávek autobusových skel a oken, které je v současné době nevyhovující. Článek také uvede současné hodnoty nákladů a úspor v peněžních jednotkách. Tento článek představuje případovou studii, její výzvy, metodologii výzkumu a řešení pro správu inbound logistiky s využitím outsourcované dopravy materiálu ze skladu. cze
dc.event 5th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2018 (24.08.2018 - 02.09.2018, Albena) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39881102 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account