Distribution of Intensifiers in Adjective and Adverb Phrases. A Corpus-based Study.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježková, Šárka
dc.contributor.author Nýčová, Tereza
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:27:45Z
dc.date.available 2019-02-11T13:27:45Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72164
dc.description.abstract This diploma thesis analyses the distribution of intensifiers in adjective and adverb phrases in the British National Corpus. The theoretical part briefly introduces the two aforementioned types of phrases. The following sections provide a detailed overview of intensifiers, describing their history and development, factors that may influence their distribution as well as mentioning popular intensifiers in present-day English. The attention is then paid to the classification of intensifiers and to the description of individual categories. The practical part of the thesis examines and compares the occurrence of selected intensifiers in spoken and written British English, focusing on their frequency, semantic properties and collocational behaviour. eng
dc.format 98 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výskyt cze
dc.subject intenzifikátory cze
dc.subject adjektivní fráze cze
dc.subject adverbiální fráze cze
dc.subject Britský národní korpus cze
dc.subject occurrence eng
dc.subject intensifiers eng
dc.subject adjective phrases eng
dc.subject adverb phrases eng
dc.subject British National Corpus eng
dc.title Distribution of Intensifiers in Adjective and Adverb Phrases. A Corpus-based Study. eng
dc.title.alternative Distribuce intenzifikátorů v adjektivních a příslovečných frázích. Korpusová studie. cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Huschová, Petra
dc.date.accepted 2019-01-30
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce analyzuje výskyt intenzifikátorů v adjektivních a adverbiálních frázích v Britském národním korpusu. Teoretická část stručně představuje tyto dva konkrétní typy frází. Následující části poskytují podrobný přehled o intenzifikátorech, je popsána jejich historie a vývoj, faktory, které mohou mít vliv na jejich distribuci a také jsou zmíněny populární intenzifikátory v současné angličtině. Pozornost je dále věnována členění intenzifikátorů a popisu jednotlivých typů. Praktická část práce zkoumá a porovnává výskyt vybraných intenzifikátorů v mluvené a psané britské angličtině, zaměřuje se na jejich četnost, sémantické vlastnosti a kolokační vztahy. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38936
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 34597
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account