Vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zdražil, Pavel
dc.contributor.author Turkovská, Monika
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:26:01Z
dc.date.available 2019-02-11T13:26:01Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-04-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72118
dc.description.abstract Cílem práce je posoudit současnou úroveň a možnosti vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, případně navrhnout doporučení, která by vedla ke zkvalitnění tohoto systému. V první části je vymezena činnost Hasičského záchranného sboru, jeho struktura a specializovaná pracoviště, vzdělávací instituce a jednotky požární ochrany. Nejsou opomenuty nároky na příslušníky sboru, tedy jejich zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost. Dále je v práci popsána odborná i základní odborná příprava, práce s tělesně a zdravotně postiženými osobami na místě zásahu. Stěžejní část práce se věnuje analýze systému vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, která vychází z dotazníkového šetření a následuje charakteristika jednotlivých subjektů, tedy dvou územních odborů a jejich stanic. Na základě analýzy dat získaných z dotazníkového šetření vyplývá jednoznačná souvislost mezi věkem příslušníků sboru a odpracovanou dobou a rovněž množstvím kontaktů s občany jiné národnosti. Analýza naopak nepotvrzuje závislost věku příslušníků sboru na jejich vzdělání, či znalosti cizích jazyků. Z výzkumu dále vyplývá, že se počet vykonaných školení u jednotlivých územních odborů neliší. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hasičský záchranný sbor České republiky cze
dc.subject Integrovaný záchranný systém cze
dc.subject jednotky požární ochrany cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject odborná způsobilost cze
dc.subject Fire Rescue Service of the Czech Republic eng
dc.subject Integrated Rescue System eng
dc.subject fire protection unit eng
dc.subject education eng
dc.subject professional competence eng
dc.title Vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky cze
dc.title.alternative Education of members of the Fire Rescue Service of the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-01-14
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to evaluate the current level and possibilities of training of members of the Fire Rescue Service of the Czech Republic, or to propose recommendations that would improve the systém. The first part defines the activity of the Fire Rescue Service, its structure and it also briefly describes the specialized workplaces and the fire protection units. The thesis also provides information about the demands on the members of the fire brigade, their health, physical fitness and suitability for the job. There is a description of a professional and basic training that each member of the brigade has to go through before he or she can join the services. The theoretical part of the thesis also provides information about work with physically disabled people at the place of an intervention. The main part of the thesis deals with the analysis of the training system of members of the Fire Rescue Service in the Czech Republic, which is based on a questionnaire survey. The thesis also provides characteristics of individual subjects, namely two territorial departments and their stations. Based on the analysis of the data obtained from the questionnaire survey, there is a clear correlation between the age of the members of the church and the time worked, as well as the number of contacts with citizens of other nationalities. The analysis does not confirm the dependence of the members of the church on their education or foreign language knowledge. The research also shows that the number of courses received by the individual territorial departments has not changed. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D38836
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla otázky položené vedoucím práce: 1) Jedním z Vaších zjištěni je existence velmi výrazných rozdílů v počtech školeni, kterých se jednotliví příslušnici účastní. Lze tyto nerovnosti, ke kterým očividně dochází v obou územních odborech, něčím vysvětlit? 2) V samém závěru práce doporučujete, aby byla zahájena spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi, které konkrétně mate na mysli? Jaké benefity by, podle Vás, tato spolupráce příslušníkům HZS ČR přinesla. Studentce byly položeny následující otázky v rámci rozpravy o bakalářské práci: Proč porovnávala proměnné jen s věkem hasičů, a ne s jiným ukazatelem? Jak jste posuzovala záměr vaší BP - tedy profesní vzdělávání příslušníků hasičského záchranného sboru. Používají nějaký moderní systém profesního vzdělávání? Studentka byla schopna odpovědět na většinu z položených otázek bez závažných nedostatků. Bakalářská práce byla obhájena. cze
dc.identifier.stag 31959
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account