Zhodnocení plnění cílů evropské dopravní politiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotková, Lucie
dc.contributor.author Popilková, Eva
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:25:37Z
dc.date.available 2019-02-11T13:25:37Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72104
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením plnění cílů dopravní politiky Evropské unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy. Mezníkem byl stanoven okamžik přijetí Bílé knihy v roce 2011 pod názvem "Plán jednotného evropského dopravního prostoru vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje". Zhodnocení je provedeno srovnáním základní skupiny zemí, kterou tvoří čtyři členské státy Evropské unie, s referenční skupinou zemí, které tvoří dva nečlenské státy Evropské unie. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dopravní politika cze
dc.subject Bílá kniha cze
dc.subject emise skleníkových plynů cze
dc.subject emise CO2 cze
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject transport policy eng
dc.subject White Paper eng
dc.subject greenhouse gas emissions eng
dc.subject CO2 emission eng
dc.subject road transport eng
dc.title Zhodnocení plnění cílů evropské dopravní politiky cze
dc.title.alternative Assessing the achievement of the objectives of the European transport policy eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Baťa, Robert
dc.date.accepted 2019-01-21
dc.description.abstract-translated The objective of this diploma thesis is to assess the achievement of the objectives of the European Union's transport policy in terms of reducing greenhouse gas emissions from transport. A landmark was set the moment of the adoption of the White paper in 2011 entitled "Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system". The assessment is done by comparing the basic group of countries, which consists of four member states of the European union, with a reference group of countries, which form two non-member states of the European union. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D38823
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své diplomové práce. Uvedla cíl diplomové práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla na tyto otázky: V závěru práce se zmiňuje celosvětový tlak na vývoj alternativních pohonů v silniční dopravě. Lze v posledních letech zaznamenat tento tlak i na situaci v jednotlivých členských zemích EU? Liší se situace v jednotlivých zemích? Doprava a dopravní infrastruktura je zásadní pro rozvoj daného území. Bylo by možné zhodnotit situaci v dopravě a dopravní infrastruktuře v Pardubickém kraji v posledních letech? Na str. 24 uvádíte, že mezi skleníkové plyny patří i CO2. V práci však žádné jiné neuvádíte. Jaké další skleníkové plyny znáte? Následně proběhla rozprava k diplomové práci, při které studentka odpověděla na následující otázky. Proč začaly emise stoupat vlivem Bílé knihy o dopravě? Za jakých podmínek by úspěšně fungovaly mezinárodní úmluvy a které země jsou jejich největšími propagátory? Studentka reagovala pohotově a diplomovou práci obhájila. cze
dc.identifier.stag 34119
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account