Vztah filosofie a theologie v díle J. A. Komenského

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schifferová, Věra
dc.contributor.author Myšáková, Kristýna
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:22:55Z
dc.date.available 2019-02-11T13:22:55Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-08-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72026
dc.description.abstract Bakalářská práce poukazuje na velmi blízký vztah filosofie a theologie v Komenského dílech. Zaměřuje se na vztah těchto dvou disciplín v období pansofickém a všenápravném. Pro Komenského je velmi příznačný biblismus; Bible je pro něho pramenem filosofických myšlenek. Komenský filosofii a theologii považoval za nerozlučitelné, což je známkou jeho příznačného smyslu pro zachování celistvosti. Práce se nejprve zaměřuje na myšlenku tří knih Božích v Komenského pansofických pokusech, což jsou kniha svědomí, kniha přírody a kniha Písma, které zde nalézáme v různých variacích. Pojednáno je též o třech "věcech lidských", jimiž jsou filosofie, theologie a politika, a o jejich vzájemném vztahu. cze
dc.format 37 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komenský, Jan Amos cze
dc.subject filosofie cze
dc.subject theologie cze
dc.subject politika cze
dc.subject Bůh cze
dc.subject celistvost cze
dc.subject Comenius eng
dc.subject philosophy eng
dc.subject theology eng
dc.subject politics eng
dc.subject God eng
dc.subject integrity eng
dc.title Vztah filosofie a theologie v díle J. A. Komenského cze
dc.title.alternative Relation between philosophy and theology in the work of Comenius eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sikora, Ondřej
dc.date.accepted 2019-02-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis shows the close relation of philosophy and theology in the work of Comenius. It focuses on the relation of these two disciplines in the pansophic period and the period of panorthosia. Biblicism is very important for Comenius; the source of most of his philosophical ideas was the Bible. For Comenius philosophy and theology were inseparable, this indicates his distinctive sense of maintaining the concept of integrity. First of all, the thesis deals with an idea of the Three God´s Books in pansophic efforts of Comenius, these are the Book of Conscience, Book of Nature and the Book of Scripture. These Three Books of God are mentioned in many different variations in his work. The thesis also discusses the three human affairs. These human affairs include philosophy, theology and politics and their relation are mentioned in the thesis too. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38843
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence K.Myšáková seznámila komisi východiska a obsah své bakalářské práce o vztahu theologie a filosofie u J.A.Komenského. Zodpověděla otázky z posudků a obhájila své závěry. cze
dc.identifier.stag 32607
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account