Vliv nemocničního prostředí a chování zdravotníků na pacienta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papršteinová, Markéta
dc.contributor.author Hubková, Kristýna
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:09Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:09Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71839
dc.description.abstract Závěrečná práce pod názvem "Vliv nemocničního prostředí a chování zdravotníků na pacienta" se skládá ze dvou částí: teoretické a výzkumné. První, teoretická část se zabývá definicí nemocničního prostředí jako takového, jeho vlivem, estetikou, potřebami pacienta, psychickou stránkou nemocného člověka a komunikací mezi pacientem a zdravotníky. Druhá, průzkumná část zjišťuje pomocí anonymního dotazníkového šetření, jak nemocniční prostředí působí pacienty, jaké změny by uvítali v oblastech estetiky a dalších aspektů, které by vedly ke zlepšení jejich dojmu z nemocničního prostředí. Dále zjišťuje, jak jsou pacienti spokojeni s komunikací mezi nimi a zdravotníky. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že celkové působení nemocničního prostředí na pacienta je na dobré úrovni, avšak největší problematikou se ukázala být ztráta soukromí pacientů, hlavně v oblasti používání sociálního zařízení více pacienty z různých pokojů. V oblasti komunikace mezi zdravotníky a pacientem byla nejvíce negativně shledána problematika ve zdravení a představování se pacientům zdravotníkem, avšak celkové chování zdravotníků většina respondentů označila jako přátelské. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cze
dc.subject nemocniční prostředí cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject vliv cze
dc.subject vnímání cze
dc.subject zdravotníci cze
dc.subject communication eng
dc.subject health care professional eng
dc.subject hospital environment eng
dc.subject influence eng
dc.subject patients eng
dc.subject perceptions eng
dc.title Vliv nemocničního prostředí a chování zdravotníků na pacienta cze
dc.title.alternative The influence of the hospital environment and the behavior of healthcare professionals on the patient eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Matějková, Iryna
dc.date.accepted 2018-09-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis entitled "Influence of the Hospital Environment and Patient Health Behavior" consists of two parts: theoretical and research. The first, theoretical part deals with the definition of the hospital environment as such, its influence, aesthetics, the patient's needs, the psychic aspect of the sick person and the communication between the patient and the medical staff. The second, exploratory section investigates, using an anonymous questionnaire survey, how the hospital environment affects patients, what changes they would welcome in the areas of aesthetics and other aspects that would improve their impressions from the hospital environment. It also examines how patients are happy with the communication between them and health care professionals. The questionnaire survey showed that the overall impact of the hospital environment on the patient was good, but the biggest problem was the loss of patient privacy, especially in the area of social equipment, more patients from different rooms. In the area of communication between healthcare professionals and the patient, the problem of health and presentation to the patients was the most negative, but the overall behavior of the health care workers was considered by most respondents to be friendly. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38645
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: C Hodnocení oponenta: C Doplňující otázky k obhajobě: 1. Doporučila byste zavedení vámi zjištěných poznatků do praxe a za jakých podmínek? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 36121
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account