Hodnocení kvality služeb na B2B trhu z pohledu Fibertex Nonwovens, a. s. a jeho zákazníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlčková, Vladimíra
dc.contributor.author Podškubková, Lucie
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:44:12Z
dc.date.available 2018-08-30T07:44:12Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71752
dc.description.abstract V práci je provedena cílená rešerše zaměřená na současné pojetí a klasifikaci služeb poskytovaných zákazníkům zejména na B2B trhu, na vymezení a definování kvality služeb, ukazatele úrovně kvality služeb a na způsoby jejího hodnocení zákazníky pomocí nástrojů SERVQUAL, SERVPERF a INDSERV. V praktické části jsou nejprve uvedeny výsledky analýzy obdržených hodnocení odběratelů Fibertex Nonwovens, a. s., přičemž je kladen důraz na používaná kritéria pro hodnocení kvality poskytovaných služeb. Dále je práce zaměřená na tvorbu hodnocení dodavatelů ze strany Fibertex Nonwovens, a. s. Důraz je kladen na analýzu kritérií používaných pro hodnocení kvality služeb poskytovaných dodavateli. cze
dc.format 78 s. (122 961 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject služby poskytované zákazníkům cze
dc.subject definice služeb cze
dc.subject klasifikace služeb cze
dc.subject vlastnosti služeb cze
dc.subject kvalita služeb cze
dc.subject dimenze kvality služeb cze
dc.subject atributy kvality služeb cze
dc.subject hodnocení kvality služeb cze
dc.subject konceptualizace kvality služeb cze
dc.subject služby na B2B trhu cze
dc.subject SERVQUAL cze
dc.subject SERVPERF cze
dc.subject INDSERV cze
dc.subject Q-LanYs cze
dc.subject Fibertex Nonwovens cze
dc.subject a. s. cze
dc.subject customer services eng
dc.subject service definition eng
dc.subject service classification eng
dc.subject service quality eng
dc.subject dimensions of service quality eng
dc.subject attributes of service quality eng
dc.subject assessing service quality eng
dc.subject service assessment eng
dc.subject services in B2B market eng
dc.subject SERVQUAL eng
dc.subject SERVPERF eng
dc.subject INDSERV eng
dc.subject Q-LanYs eng
dc.subject Fibertex Nonwovens eng
dc.subject a. s. eng
dc.title Hodnocení kvality služeb na B2B trhu z pohledu Fibertex Nonwovens, a. s. a jeho zákazníků cze
dc.title.alternative The assessment of service quality in B2B market from the perspective of Fibertex Nonwovens, a. s. and its customers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with targeted research that is focused on current concept and classification of customer services mainly in B2B market, as well as on the interpretation and definition of service quality, indicators of service quality level and on manners of its assessment by customers with assistance of instruments SERVQUAL, SERVPERF and INDSERV. In the practical part there are firstly presented results of the analysis of received assessments from Fibertex Nonwovens, a. s customers, where the emphasis is put on criterions used for assessing provided service quality. The practical part is further focused on creation of supplier's assessment by Fibertex Nonwovens, a. s. The emphasis is put on the analysis of criterions used for assessing service quality provided by suppliers. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38730
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Kdo má v podniku na starost sběr hodnocení zákazníků? Mají tato hodnocení nějaký daný systém, tj. např. čas dodání, forma hodnocení apod.? Kdo a kdy vytvořil vyjmenované nástroje pro hodnocení zákazníků? Je pro ta hodnocení dána nějaká forma? Studentka zodpověděla všechny dotazy. cze
dc.identifier.stag 35818
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account