Využití HLA antigenů jako prediktivních biomarkerů farmakologické odpovědi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Libra, Antonín
dc.contributor.author Tkačíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:36Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:36Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71698
dc.description.abstract Hlavní histokompatibilitní systém (MHC) u člověka je odpovědný nejen za správné fungování imunitního systému, ale také za kompatibilitu transplantovaných tkání, či reakci organismu na léčiva. V úvodu práce je proto stručně popsaná charakteristika HLA systému, jeho funkce v organismu a klasifikace antigenů dle jednotlivých tříd. Další část je věnována genetice a genomice (obor genetiky zabývající se studiem genomů), jejich úloze při predikci farmakologické odpovědi a výskytu nežádoucích účinků. V poslední části práce jsou popsány asociace mezi konkrétními HLA molekulami a nežádoucími účinky indikovanými léčivy. cze
dc.format 45 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject HLA systém cze
dc.subject farmakogenetika cze
dc.subject farmakogenomika cze
dc.subject nežádoucí účinky cze
dc.subject HLA system eng
dc.subject pharmacogenetics eng
dc.subject pharmacogenomics eng
dc.subject adverse drug reactions eng
dc.title Využití HLA antigenů jako prediktivních biomarkerů farmakologické odpovědi cze
dc.title.alternative Use of HLA antigens as predictive biomarkers of pharmacological response eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-22
dc.description.abstract-translated The major human histocompatibility system (MHC) is responsible not only for the correct functioning of the immune system but also for the compatibility of the transplanted tissues or the response of the body to the drug. The introduction of the thesis is therefore a brief description of the HLA system its function in the organism and classification of antigens according to individual classes. The next part is devoted to genetics and genomics (study of genetics dealing with the study of genomes) their role in prediction of pharmacological response and occurrence of undesirable effects. The last part of the thesis describes associations between specific HLA molecules and adverse drug reactions. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38431
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Průběh obhajoby bakalářské práce: 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 32788
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account