Využití majetkových daní jako nástroj fiskální decentralizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Provazníková, Romana
dc.contributor.author Šimková, Eva
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:13:44Z
dc.date.available 2018-06-14T06:13:44Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71109
dc.description.abstract Tato práce se zabývá využíváním majetkových daní jako nástroje fiskální decentralizace. V úvodu práce jsou uvedeny teoretické přístupy k fiskální decentralizaci a majetkovým daním. Další část je věnována mezinárodní komparaci přístupu zemí EU k pravidelně se opakujícím daním z nemovitého majetku. V následující části je provedena analýza využívání pravomocí při ovlivňování výnosu daně z nemovitých věcí obcemi ČR. Na základě provedené komparace a analýzy jsou formulovány návrhy a doporučení na změnu přístupu obcí ČR k využívání možností ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí. cze
dc.format 73
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject majetkové daně cze
dc.subject daň z nemovitostí cze
dc.subject daň z nemovitých věcí cze
dc.subject fiskální decentralizace cze
dc.subject property taxes eng
dc.subject real estate tax eng
dc.subject immovable property tax eng
dc.subject fiscal decentralization eng
dc.subject municipalities eng
dc.title Využití majetkových daní jako nástroj fiskální decentralizace cze
dc.title.alternative Use of property tax as a tool of fiscal decentralisation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sobotka, Martin
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the use of property taxes as a tool of fiscal decentralization. At the beginning, the theoretical approaches to fiscal decentralization and property taxes. Another part is devoted to the international comparison of EU countries' access to regular real estate taxes. The next part deals with analyzes of the use of competencies in influencing property tax revenue by the municipalities of the Czech Republic. On the basis of the comparison and analysis, proposals and recommendations are formulated to change the approach of municipalities in the Czech Republic to use the possibilities to influence the yield of real estate tax. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37993
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své diplomové práce. Uvedla cíl diplomové práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla na tyto otázky:Diplomantka uvádí, že v ČR výnos majetkových daní (i v komparaci s jinými zeměmi EU) není příliš významný. Poukazuje v DP na několik příčin, jednou z nich je i způsob stanovení základů daně. V zemích EU se více využívá hodnotový přístup stanovení základu daně (tržní či nájemní ceny nemovitosti, cenové mapy, apod.). Uvádí, že pokusy přiblížit se této praxi v ČR, se nesetkávají s úspěchem (ocenění nemovitosti znalcem je velmi nákladné). Mohla by diplomantka rozvést konkrétněji, jak tyto překážky řeší jiné země, které výše uvedené způsoby využívají, a výnos daně představuje pro samosprávy významnější zdroj příjmů? V závěrečných doporučeních se hovoří o možnosti spojit dotace či daňové příjmy s otázkou rozpočtové odpovědnosti obcí. Jak je aktuálně tato problematika v ČR řešena, příp. jakého počtu obcí by se tato hrozba omezení příjmu mohla v současnosti dotknout?Následně proběhla rozprava k diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 34209
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account