Vývoj kritické recepce próz Jana Balabána

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říha, Ivo
dc.contributor.author Fenclová, Anna
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:10:20Z
dc.date.available 2018-06-14T06:10:20Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70900
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem kritické recepce próz českého spisovatele Jana Balabána. První část je zaměřena na podobu současné české literární kultury a na její proměny, které přišly po roce 1989. Následující pododíly obsahují generační i tematické zařazení analyzovaného autora, v těchto dílčích podkapitolách jsou krátce popsány obsahy jeho publikovaných děl. Druhý oddíl práce obsahuje vymezení pojmu literární kritika, a to, jak s ním pracuji. Dále je popsána podoba současné české literární kritiky, její vývoj a představena jsou tištěná i internetová periodika, která se zabývala literární tvorbou Jana Balabána. Poslední, výzkumná část zahrnuje analýzu kritických ohlasů na jeho prozaická díla. Tato část je rozdělena z hlediska jednotlivých aspektů, kterým kritika věnovala nejvíce pozornosti. Jedná se o téma, postavy, žánr a vypravěčský styl a postup, do kterého je zahrnut čas, prostor, jazyk, kompozice a také vypravěč a hledisko. Zvláštní pozornost je věnována kritickému přístupu k dílu po smrti Jana Balabána a rovněž soubornému vydání děl. V závěrečné části textu je popsán vývoj kritického nahlížení na jeho díla a následná komparace různých názorů jednotlivých kritiků. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Balabán, Jan cze
dc.subject čeští spisovatelé cze
dc.subject současná česká literatura cze
dc.subject kritická recepce cze
dc.subject česká literární kritika cze
dc.subject kritici cze
dc.subject Balabán, Jan eng
dc.subject Czech literature eng
dc.subject contemporary Czech literature eng
dc.subject Czech literary criticism eng
dc.subject critics eng
dc.subject critical reception eng
dc.title Vývoj kritické recepce próz Jana Balabána cze
dc.title.alternative The Development of Critical Reception of Jan Balabán's Prose eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pató, Marta
dc.date.accepted 2018-05-28
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the development of the critical reception of Jan Balabán's prose. The first part contains contemporary Czech literature culture and transformation which came after 1989. The subchapter that follows is focused on generational and thematic classification of the author, which describes the contents of his published books. The second chapter is focused on the definition of the term 'literature criticism' and how I will work with it. It describes the development of contemporary Czech literature criticism, printed and internet periodicals, which contain critical articles of Jan Balabán's prose. The last and main part of my bachelor thesis is concerned with the analysis of critical reception of Jan Balabán´s published prose. This chapter is divided by the most critical aspects themes, characters, genre, and the author's literary style which consists of time, place, composition and the narrator's point of view. Important parts are critical articles after the death of Jan Balabán and a complete edition of his work. At the end, a complex development of the critical reception of Jane Balabán's prose and comparison of opinions of individual's critics is described. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37522
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka představila téma práce, cíle, zvolenou metodu. 2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky. 3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích a na další dotazy členů komise. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 34855
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account