Stanovení a diagnostický význam esenciálních mastných kyselin u diabetiků typu 2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander
dc.contributor.author Kopčil, Michal
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:03:59Z
dc.date.available 2018-06-14T06:03:59Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70789
dc.description.abstract V rámci této diplomové práce byl zkoumán obsah esenciálních mastných kyselin v plazmě diabetiků a kontrolní skupiny. Byla vytvořena jejich závislost na onemocnění diabetes mellitus 2. typu, které je dáno hladinou glykovaného hemoglobinu (HbA1c). Cílem této práce bylo charakterizovat markery z řad polynenasycených mastných kyselin, které by mohly přispět k včasné diagnostice diabetu. Vzorky plazmy zdravých dárců a diabetiků 2. typu byly analyzovány dvěma chromatografickými metodami. Nejdříve byla provedena tenkovrstvá chromatografie, na jejíž základě byly plazmatické lipidy rozděleny do pěti lipidových tříd. Následně byla provedena derivatizace na methylestery mastných kyselin a plynovou chromatografií byla stanovena koncentrace jednotlivých mastných kyselin. Tímto způsobem bylo zpracováno 32 vzorků plazmy, které byly rozděleny do dvou skupin podle hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c) na diabetiky 2. typu a kontrolní skupinu (zdravé dárce). U sledovaných diabetiků byla zjištěna snížená aktivita 5-desaturázy, což charakterizuje orgány postižené diabetem v počátku jejich postižení. Naproti tomu byla u diabetiků zjištěna zvýšená aktivita 6-desaturázy, která souvisí s progresí metabolického syndromu. Statistickou analýzou byly odhaleny čtyři polynenasycené mastné kyseliny, které by se daly použít pro včasnou diagnostiku onemocnění diabetes mellitus 2. typu. cze
dc.format 92 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject esenciální mastné kyseliny cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject lipidový metabolismus cze
dc.subject tenkovrstvá chromatografie cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject essential fatty acids eng
dc.subject diabetes mellitus eng
dc.subject lipid metabolism eng
dc.subject thin layer chromatography eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.title Stanovení a diagnostický význam esenciálních mastných kyselin u diabetiků typu 2 cze
dc.title.alternative Determination and diagnostic significance of essential fatty acids in diabetic patients type 2 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Komersová, Alena cze
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated In this diploma thesis the content of essential fatty acids in the plasma of diabetics and control group was examined. There were evaluated their dependence on type 2 diabetes mellitus, which is determined by the level of glycated hemoglobin (HbA1c). The aim of this work was to characterize markers from polyunsaturated fatty acids that could contribute to the early diagnosis of diabetes. Plasma samples of healthy donors and type 2 diabetics were analysed by two chromatographic methods. At first, thin layer chromatography was performed and the plasma lipids were divided into five lipid classes. The derivatization of fatty acid into corresponding methyl esters was carried out and the concentration of individual fatty acids was determined by gas chromatography. Thirty two plasma samples were processed in this way. According to the values of glycated hemoglobin (HbA1c), samples were divided into two groups: diabetics of 2type and control group (healthy donors). Reduced activity of 5-desaturase was observed within diabetics group. This is characteristic for organs which are affected by diabetes at the beginning of their disability. On the other hand, increased 6-desaturase activity has been found in diabetics, which is related to the progression of metabolic syndrome. Statistical analysis revealed four polyunsaturated fatty acids that could be used for the early diagnosis of type 2 diabetes mellitus. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37695
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků diplomové práce. Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 35213
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account