Pojistné rezervy v komerčních pojišťovnách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linda, Bohdan
dc.contributor.author Levínská, Andrea
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:00:41Z
dc.date.available 2018-06-14T06:00:41Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70660
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá pojistně technickými rezervami v komerčních pojišťovnách. Cílem práce je rozbor tvorby pojistných rezerv. V první kapitole jsou popsána rizika specifická pro pojišťovací činnost. Následuje kapitola zabývající se směrnicí Solvency II a popisem jejích tří pilířů. Třetí kapitola je zaměřena na neživotní pojištění a jeho druhy. Čtvrtá kapitola se zabývá technickými rezervami - jejich významem a členěním. Poslední dvě kapitoly obsahují výpočty pomocí zvolených metod a jejich aplikaci na zvolená data. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject technické rezervy cze
dc.subject neživotní pojištění cze
dc.subject metoda Chain Ladder cze
dc.subject separační metoda cze
dc.subject metoda Cape Cod cze
dc.subject metoda Bornheutter-Ferguson cze
dc.subject technical reserves eng
dc.subject non-life insurance eng
dc.subject Chain Ladder eng
dc.subject separation method eng
dc.subject Cape Cod method eng
dc.subject Bornheutter-Ferguson method eng
dc.title Pojistné rezervy v komerčních pojišťovnách cze
dc.title.alternative Insurance reserves in insurance companies eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gogola, Ján
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with insurance reserves in commercial insurance companies. The aim of the thesis is to analyze the creation of insurance reserves. The first chapter describes the risks specific for the insurance business. Following chapter is dealing with the Solvency II directive and a description of its three pillars. The third chapter focuses on non-life insurance and its types. The fourth chapter deals with technical reserves - their meaning and types. The last two chapters contain calculations using selected methods and their application to the selected data. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D38043
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Pojistné rezervy v komerčních pojišťovnách. Studentka částečně zodpověděla následující otázky: Co rozumíte na str. 19 pod standardním vzorcem? Grafy 5 a 6 jsou hodnoty za konkrétní rok nebo určité období? Jak jste dosáhla výpočtů na str. 57? Vysvětlete, proč má aktuár počítat dál v metody Cape-Cod, když Tabulkou 27 získal výsledky metody Chain Ladder? K tabulce 28 mám několik otázek: Vývojové koeficienty by měly být shodné s těmi z Tabulky 18? Jaká je jejich role při výpočtech v Tabulce 28? Je náhoda, že odhadovaná výše rezerv je stejná jako celkové dosavadní pojistné plnění? Co vyjadřuje škodní průběh? Podle str. 69 Metoda Cape-Cod je nejvíce užitečná při náhodném kolísání výše škod, když nelze použít metoda Chain Ladder. Jaký vliv má technická úroková míra na výslednou hodnotu? Konzultovala jste dostatečně Vaši diplomovou práci? cze
dc.identifier.stag 31905
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account