Podklady k modelování provozu parkovišť a rozhodovacích procesů jejich uživatelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Nožička, Martin
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:18:32Z
dc.date.available 2018-03-22T12:18:32Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-01-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70479
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulačního modelu parkovišť a modelováním některých rozhodovacích procesů při parkování. Poskytuje tak podklad pro počítačovou implementaci modelu. Předmětem modelování je účel parkování, doba odstavení vozidla, výběr parkovacího místa, včetně modelování preference způsobu parkování a zajíždění na parkovací místa. Důležitou částí práce je i sběr a zpracování podkladů a dopravní průzkumy. Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci autora, zaměřenou na konkrétní parkoviště ve městě Hořice. Z toho důvodu je aplikace modelu rovněž lokalizována do Hořic. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject model cze
dc.subject parkovací plocha cze
dc.subject parkování cze
dc.subject psychologie parkování cze
dc.subject rozhodování cze
dc.subject simulace cze
dc.subject model eng
dc.subject parking lots eng
dc.subject parking eng
dc.subject parking psychology eng
dc.subject decision eng
dc.subject simulation eng
dc.title Podklady k modelování provozu parkovišť a rozhodovacích procesů jejich uživatelů cze
dc.title.alternative Base for operation of parking lots and decisive processes of their users eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bažant, Michael
dc.date.accepted 2018-02-05
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with a design of a simulation model of parking lots and simulation of some of the decisive processes for parking. It gives the data for computer implementation of the model. The subject is a purpose of parking, the time of parking, the choice of parking place, including simulation of preference of a way of parking and getting on the parking places. The important part of the thesis is also a collection and elaboration of the data and traffic researches. The diploma thesis follows up the bachelor thesis of the author that is focused on particular parking areas in the town of Hořice. The aplication of the model is therefore localized also to Hořice. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37379
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil předloženou diplomovou práci a zodpověděl na všechny dotazy kladené v následné rozpravě. cze
dc.identifier.stag 34943
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account