Analýza datových potřeb malé firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimonová, Stanislava
dc.contributor.author Bittnerová, Tuul
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:16:04Z
dc.date.available 2018-03-22T12:16:04Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70430
dc.description.abstract Tato práce se zabývá analýzou a návrhem datového modelu, který bude orientován na prostředí malé firmy. Budou analyzovány jak požadavky interní, vyplývající z vlastní produkce firmy, tak požadavky externí, vyplývající z obchodních partnerských vazeb a vazeb na další subjekty. Při analýze se zaměřuji především na zjišťování předpisů, kterými se řídí provozy malých firem, a to pravidla a nařízení pro evidenci zaměstnanců, docházky, dodavatelů, odběratelů, státních institucí. Výsledkem práce je analýza datových potřeb pro malou firmu, a následně datový model uspokojující požadavky konkrétní společnosti. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject data cze
dc.subject informace cze
dc.subject databáze cze
dc.subject informační systémy cze
dc.subject definice malého podniku cze
dc.subject data eng
dc.subject information eng
dc.subject databases eng
dc.subject information systems eng
dc.subject definitions of small business eng
dc.title Analýza datových potřeb malé firmy cze
dc.title.alternative Analysis required data for small business eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-01-29
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis and design of a data model oriented towards small business environment. Both internal requirements resulting from the company's own production, and external requirements resulting from business partnerships and links to other subjects, will be analysed. The analyses focuses primarily on discovering the regulations by which small companies operate, namely the rules and regulations for the registration of employees, attendance, suppliers, customers, and state institutions. The results of this thesis is analysis of a small company's data needs, and from this creation of a data model which satisfies the requirements of a specific company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37349
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila komisi výsledky bakalářské práce s názvem Analýza datových potřeb malé firmy. Cílem práce je analyzovat a navrhnout datový model, který bude orientován na prostředí malé firmy. Budou analyzovány jak požadavky interní, vyplývající z vlastní produkce firmy, tak požadavky externí vyplývající z obchodních partnerských vazeb a vazeb na další subjekty. Studentka zodpověděla následující otázku: Obsahovaly navržené relace nějaké anomálie? Studentka zodpověděla na ještě přijatelné úrovni následující otázky: Kde jste reagovala na doporučení komise v případě požadavků uživatelů na nový informační systém? Jak je přepracovaný model organizační struktury společnosti? Jaký smysl má model datových toků, jak se promítne do dalších diagramů? Na obrázku č. 10 vysvětlete vztah mezi výrobky a objednávkami, je tento obrázek vhodně znázorněn? Na straně 47 Vám neodpovídají jednotlivé modely, proč? Jaké interní zdroje jste analyzovala? Jakým způsobem jste ověřila, že je Váš model funkční? Práce obsahuje řadu pochybení. Studentka dokázala reagovat na ještě přijatelné úrovni. cze
dc.identifier.stag 28901
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account