Prerodbenskiot život po životot i simboličnata uloga na "svetite mesta". Grobištata i ritualite vo makedonskata kolektivna memorija

Show simple item record

dc.contributor.author Kouba, Miroslav cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:54:10Z
dc.date.available 2018-02-27T03:54:10Z
dc.date.issued 2016 mac
dc.identifier.issn 1857-7725 mac
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70388
dc.description.abstract Ovoj trud ima za cel da gi analizira emblematičnite ličnosti od makedonskata prerodba od gledna točka na istoriska memorija. Posebno vnimanie im se posvetuva vo opšta perspektiva na prerodbenskite „sveti mesta“ – grobištata, pametnicite, spomenicite, vo čiišto posredništvo značajnite prerodbenici vleguvaat vo istoriskata memorija. Trudot vo taa smisla izdvojuva dve osnovni grupi prerodbenskite dejci. Od edna strana se pojavuvaat ličnosti na makedonskata prerodba, čie poslednoto počivalište e poznato, začuvano i taka može da deluva kako materijalniot simbol na kolektivnata memorija. Od druga strana se javuva grupa makedonskite prerodbenici, čijšto grob e nepoznat. Ovaa dihotomija go odrazuva i oblikot na makedonskiot identitet, koj se formiral vo poširoka ili potesna smisla na zborot ne samo vo tekot na XIX, no i vo prvata polovina na XX vek. mac
dc.format p. 172-183 mac
dc.language.iso mac mac
dc.relation.ispartof Кultura/Culture, volume Vol 6, issue: No 13 (2016) mac
dc.rights open acces mac
dc.subject Prerodba mac
dc.subject Makedonija mac
dc.subject kolektivna memorija mac
dc.subject XIX vek mac
dc.subject grobišta mac
dc.subject simboli mac
dc.subject Národní obrození cze
dc.subject Makedonie cze
dc.subject kolektivní paměť cze
dc.subject 19. stoeltí cze
dc.subject hroby a hřbitovy cze
dc.subject symboly cze
dc.title Prerodbenskiot život po životot i simboličnata uloga na "svetite mesta". Grobištata i ritualite vo makedonskata kolektivna memorija mac
dc.title.alternative Obrozenecký život po životě a symbolická úloha "svatých míst". Hroby a rituály v makedonské kolektivní paměti cze
dc.type article mac
dc.description.abstract-translated Práce si klade za cíl analyzovat emblematické osobnosti makedonského obrození z pohledu historické paměti. Zvláštní pozornost je věnována v obecné perspektivě obrozeneckým "svatým místům" – hrobům, hřbitovům, památníkům, pomníků, jejichž prostřednictvím vstupují významné osobnosti obrozenecké kultury do historické (kolektivní) paměti. V tomto smyslu stať rozlišuje dvě základní skupiny obrozeneckých osobností. Na jedné straně jsou obrozenci, jejichž místo posledního odpočinku je známo, je zachováno a může jako materiálový symbol vstupovat a ovlivňovat kolektivní paměť. Na druhé straně je skupina makedonských obrozenců, jejichž hrob není znám. Tato dichotomie také odráží podobu a proměny makedonské identity, jež se utvářela v širším nebo užším smyslu slova nejen v 19. století, ale i v první polovině 20. století. cze
dc.peerreviewed yes mac
dc.publicationstatus published mac
dc.relation.publisherversion http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/255/220
dc.identifier.obd 39880652 mac


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account