Od otroctví k soužití: terminologická tápání v bulharské reflexi osmanské minulosti

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Kouba, Miroslav cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:53:55Z
dc.date.available 2018-02-27T03:53:55Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1804-2449 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70386
dc.description.abstract Osmanská minulost představuje v dějinách balkánských národů období, jehož interpretace jsou charakterizovány silným etnocentrickým zaujetím. Svědectvím emocionálních hodnocení je i terminologie, s níž dané národní společenství tuto epochu tradičně označuje. Přirozené sepětí příslušného pojmu s národní ideologií se přitom nejvýrazněji projevuje zejména v Bulharsku, kde v nejširším diskurzu přetrvává zažitý termín tureckého otroctví či jha. Tato terminologie vstupuje do opozice k neutrálním pojmům osmanská nadvláda či správa, které užívá i seriózní historiografie. Diskuze o podstatě osmanského období bulharských dějin tak potvrzují, že se jedná o dodnes živou součást národního narativu. Dokladem tohoto působení jsou konfrontace uvedených interpretačních modelů, které se dostávají i do školních osnov a učebnic. Stať proto v kontextu nových učebních plánů, v jejichž rámci navrhlo počátkem roku 2016 bulharské ministerstvo školství politicky korektní termín „společné soužití“ Bulharů s osmanskými Turky, analyzuje spektrum sociokulturních reflexí osmanské minulosti. cze
dc.format p. 5-18 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Porta Balkanica, volume roč. IX, issue: č. 1-2/2017 cze
dc.rights open access cze
dc.subject Osmanská nadvláda cze
dc.subject otroctví cze
dc.subject jho cze
dc.subject společné soužití cze
dc.subject etnická a kulturní identita cze
dc.subject učební plány cze
dc.subject národní obrození cze
dc.subject etnocentrismus cze
dc.subject Ottoman dominion eng
dc.subject slavery eng
dc.subject yoke eng
dc.subject common coexistence eng
dc.subject ethnic and cultural identity eng
dc.subject curricula eng
dc.subject national revival eng
dc.subject ethnocentrism eng
dc.title Od otroctví k soužití: terminologická tápání v bulharské reflexi osmanské minulosti cze
dc.title.alternative From Slavery to Coexistence: Terminological Fumbling in Bulgaria’s Reflection of Its Ottoman Past eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Within discussions of the history of the Balkan nations, their Ottoman past is a period whose interpretation is characterized by a strong ethnocentric enthusiasm. The terminology that each national community traditionally uses to identify this epoch, also attests to their highly emotional evaluations. The natural linking of a particular concept with a nation’s ideology is most evident in Bulgaria, where the traditional terms “Turkish slavery” and “Turkish yoke” persist in the social discourse. This terminology comes into opposition with the neutral concepts of Ottoman dominion or administration, which are used in serious historiography. Discussions of the essence of the Ottoman period in Bulgarian history thus confirm that it is still a living component of the national narrative. The confrontation between the above-mentioned interpretative models, which also appear in school curricula and textbooks, likewise provides evidence of this effect. This study specifically analyzes the spectrum of socio-cultural reflections of the Ottoman past in the context of the latest national curriculum. Within this framework, the Bulgarian Ministry of Education proposed in early 2016 the politically correct term “coexistence” of Bulgarians with Ottoman Turks. It can be said that these discussions have reopened the question of what to actually call the Ottoman period of Bulgarian history. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.relation.publisherversion http://www.portabalkanica.eu/journal/porta-balkanica/
dc.identifier.obd 39880636 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet