Loketní nerv

Show simple item record

dc.contributor.author Ehler, Edvard cze
dc.contributor.author Ridzoň, P cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:26:10Z
dc.date.available 2018-02-27T03:26:10Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1210-7859 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70171
dc.description.abstract Loketní nerv spolu se středním nervem inervují volární skupinu svalů předloktí, ruku i prsty. Má větší význam pro motorickou inervaci a při jeho poruše vzniká oslabení, neobratnost prstů i ruky a v pokročilých případech atrofie svalů s rozvojem ulnární drápovité ruky. Vzhledem k délce i k exponovanému průběhu v oblasti lokte i ruky je nerv často mechanicky přetěžován i poškozován. V oblasti axily a paže se poranění nervu vyskytuje vzácně. Velmi často je loketní nerv poškozen v oblasti lokte, kde nerv probíhá v různě hlubokém loketním žlábku a pak v kubitálním tunelu. Na předloktí je chráněn vrstvou fl exorů. Nerv vystupuje k povrchu na zápěstí a v dlani, kde je vystaven chronické traumatizaci. Léze loketního nervu se projeví charakteristickými poruchami hybnosti a senzitivity, a to na podkladě lokalizace i tíže léze. V dia gnostice poškození nervu se používají elektrodia gnostické metody i stále více zobrazovací vyšetření (zejména ultrasonografie). Chronické přetížení s poškozením n. ulnaris v oblasti lokte je druhá nejčastější profesionální mononeuropatie. Proto byla vytvořena přesná metodika stanovení léze n. ulnaris v loketním úseku profesionálního původu. Chirurgická léčba léze loketního nervu v oblasti lokte i v oblasti ruky a zápěstí má různé přístupy a bývá ve většině případů úspěšná. cze
dc.format p. 130-141 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, volume 80, issue: 2 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject loketní nerv cze
dc.subject elektrodiagnostické metody cze
dc.subject ultrasonografie cze
dc.subject profesionální mononeuropatie cze
dc.subject ulnar nerve eng
dc.subject electrodiagnostic methods eng
dc.subject ultrasonography eng
dc.subject occupational mononeuropathy eng
dc.title Loketní nerv cze
dc.title.alternative Ulnar nerve eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Ulnar nerve, together with median nerve, innervates the volar group of forearm muscles, hand and fi ngers. Ulnar nerve is more important for innervation of muscles and weakness, clumsiness of fi ngers and hand occure in case of the nerve lesion; ulnar claw hand developes in advanced cases. According to the length of the nerve and to the exposed course in regions of elbow and hand, the nerve is frequently overstretched and damaged. The nerve traumatization occurs only rarely in the axilla and arm regions. The ulnar nerve is very often damaged in the elbow, where the nerve is located in a diff erently deep ulnar nerve grove and then in the cubital tunnel. The ulnar nerve is protected in the forearm course by a layer of fl exor muscles. The nerve appears more superfi cially at the wrist and in the palm, where the ulnar nerve is exposed to chronic traumatization. An ulnar nerve lesion manifests with characteristic weakness of movements and sensitivity disturbances with respect to localization and severity of the lesion. At present, electrodiagnostic methods are the most useful in the diagnostics of the ulnar nerve lesions but neuroimaging (especially ultrasonography) is increasingly more often indicated. Chronic overburden with a damage of the ulnar nerve in the elbow is the second most frequent occupational mononeuropathy. This is why precise methodology for determination of ulnar nerve lesions in the elbow due to occupational cause was developed. Variable approaches are used for surgical treatment of ulnar nerve lesions in the elbow or in the wrist and hand and the surgery is the appropriate and eff ective therapy in the majority of cases. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.identifier.doi 10.14735/amcsnn2017130 cze
dc.identifier.wos 000399960900001
dc.identifier.scopus 000399960900001
dc.identifier.obd 39879448 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account