Struktura a vlastnosti fosfátových a borofosfátových skel dotovaných oxidy čtyřmocných kovů

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Vosejpková, Kateřina
dc.date.accessioned 2018-02-07T10:03:45Z
dc.date.available 2018-02-07T10:03:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv). Práce není přístupná. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69744
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá studiem vlivu oxidů čtyřmocných kovů - oxidu titaničitého, oxidu telluričitého a oxidu germaničitého - na strukturu, fyzikálně-chemické a především termické vlastnosti skel v ternárních systémech Na2O-TiO2-P2O5, Li2O-TiO2-P2O5, ZnO-P2O5-TeO2, ZnO-P2O5-GeO2 a kvaternárních systémech ZnO-B2O3-P2O5-TeO2 a ZnO-B2O3-P2O5-GeO2. Rozdílný vliv TiO2, TeO2 a GeO2 se projevil již při přípravě studovaných skel. Zatímco poměrně těkavý TeO2 snižuje viskozitu taveniny a teplotu tavení, oxid germaničitý stejně jako oxid titaničitý naopak teplotu tavení zvyšuje. Rozdílný vliv použitých oxidů je patrný i ze zbarvení studovaných skel. Výchozí metafosfátová skla sodná a lithná byla bezbarvá a čirá. U skel s Na2O přechází zbarvení skel z bezbarvé na hnědé. S rostoucím obsahem TiO2 se u skel lithných jejich zbarvení pomalu mění z bezbarvé přes hnědé na světle fialové. Skla s TeO2 se pak v závislosti na jeho obsahu a teplotě tavení barvila žlutě, v případě borofosfátové kompoziční řady se zbarvení skel měnilo z fialové přes hnědé až na žluté zbarvení připravených skel. Všechna připravená skla obsahující GeO2 byla bezbarvá a čirá. cze
dc.format 125 s.
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce není přístupná
dc.subject fosfátová skla cze
dc.subject borofosfátová skla cze
dc.subject struktura skel cze
dc.subject vlastnosti cze
dc.subject termické chování cze
dc.subject krystalizace cze
dc.subject phosphate glasses eng
dc.subject borophosphate glasses eng
dc.subject glass structure eng
dc.subject properties eng
dc.subject thermal behaviour eng
dc.subject crystallization eng
dc.title Struktura a vlastnosti fosfátových a borofosfátových skel dotovaných oxidy čtyřmocných kovů cze
dc.title.alternative Structure and properties of phosphate and borophosphate classes doped with tetravalent metal oxides eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Mošner, Petr
dc.contributor.referee Liška, Marek
dc.contributor.referee Šesták, Jaroslav
dc.contributor.referee Tichý, Ladislav
dc.date.accepted 27.9.2011
dc.description.abstract-translated The influence of tetravalent metal oxides - titanium dioxide, tellurium dioxide and germanium dioxide on structure, physico-chemical and especially thermal properties of glasses in ternary systems Na2O-TiO2-P2O5, Li2O-TiO2-P2O5, ZnO-P2O5-TeO2, ZnO-P2O5-GeO2 and quaternary systems ZnO-B2O3-P2O5-TeO2 a ZnO-B2O3-P2O5-GeO2 was studied. Differential effect of TiO2, TeO2 and GeO2 was registered already during the preparation of studied glasses. While addition of fairly volatile TeO2 decreases the viscosity of melt and the melting temperature, addition of GeO2 as well as of TiO2 in contrary increases the melting temperature. The differential effect of used oxides was also evident from coloration of studied glasses. The colour of sodium titanophosphate glasses varied from colourless to brown. The colour of titanophosphate glasses containing lithium oxide varied from colourless through brown to light violet. Glasses containing TeO2 were depending on its content and melting temperature yellow, in case of borophosphate compositional series their colour varied from violet through brown to yellow. All glasses with GeO2 were colourless and clear. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.identifier.signature D25380
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie anorganických materiálů cze
dc.description.defence Zasedání zahájil předseda zkušební komise pro obhajobu disertační práce Ing. Kateřiny Vosejpkové prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc., který přivítal členy zkušební komise. Zároveň konstatoval, že všichni tři oponenti jsou jednání přítomni a dodali kladný posudek k disertační práci, ve kterém doporučují přijetí disertační práce k obhajobě. Jednání pak pokračovalo představením Ing. Kateřiny Vosejpkové členům komise a seznámení komise s doporučením školitele doc. Ing. Petra Mošnera, Dr. a stanoviskem vedoucího školicího pracoviště k předložené disertační práci. Následně pak doktorandka seznámila komisi s předmětem a výsledky své disertační práce. Po jejím referátu následovalo projednání oponentských posudků. Všichni oponenti přednesli své posudky a doktorandka odpověděla na připomínky a dotazy oponentů. V následující veřejné rozpravě členové komise diskutovali s doktorandkou problematiku přípravy modifikovaných fosfátových skel, studia struktury fosfátových skel a též měření termických vlastností studovaných materiálů. Po skončení veřejné rozpravy proběhlo neveřejné zasedání komise, na kterém došlo po debatě k hlasování. Z přítomných 8 členů komise se 8 vyjádřilo pro výsledek obhajoby "vyhověla" a udělení vědecké hodnosti doktor (Ph.D.) Ing. Kateřině Vosejpkové. Předseda komise poté seznámil doktorandku s výsledkem hlasování komise, poděkoval členům komise i oponentům za jejich účast na obhajobě a ukončil jednání komise. cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet