Ethanolýza řepkového oleje

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Skopal, František
dc.contributor.author Černoch, Michal
dc.date.accessioned 2018-01-10T07:19:27Z
dc.date.available 2018-01-10T07:19:27Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69716
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá procesem ethanolýzy řepkového oleje. Ten sestává z vlastní reakce řepkového oleje s ethanolem za alkalické katalýzy, neutralizace přebytečného katalyzátoru pomocí oxidu uhličitého, odstraněním přebytečného ethanolu za sníženého tlaku a vyšší teploty a separace reakční směsi na glycerolovou a esterovou fázi. Statistickými metodami je zkoumán vliv reakčních podmínek na reakční proces. Zjišťuje se také vliv podmínek separace na kvalitu i kvantitu esterové fáze. Separační proces je dále zkoumán z hlediska distribuce látek mezi obě vznikající fáze. Je zkoumán i vliv existence meziproduktů ethanolýzy na separaci. Jsou také zjišťovány některé korelace mezi kvantitativními a kvalitativními veličinami esterové fáze. cze
dc.format 94 s.
dc.language.iso czech cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce není přístupná. cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject ethanolýza cze
dc.subject bionafta cze
dc.subject řepkový olej cze
dc.subject lineární regrese cze
dc.subject transesterification eng
dc.subject ethanolysis eng
dc.subject biodiesel eng
dc.subject rapeseed oil eng
dc.subject linear regression eng
dc.title Ethanolýza řepkového oleje cze
dc.title.alternative Ethanolysis of rapeseed oil eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Cvengroš, Ján
dc.contributor.referee Jevič, Petr
dc.contributor.referee Komers, Karel
dc.description.abstract-translated Dissertation thesis deals with a process of rapessed oil ethanolysis. The process consists of the alkaline-catalyzed reaction of rapeseed oil ant ethanol, a neutralization of an excessive catalyst with the help op carbon dioxide, a removal of excessive thanol at low pressure and high temperature and a separatioon of the reaction mixture into ester and glycerol phases. Effects of reaction conditions on the reaction process are ivestigated with the help of statistical methods. Effects of separation conditions on the quantity and quality of ester phase are investigated too. The separation is also researched from the point of view of a substance distribution between the both originating phases. It is also investigated what effect an existence of intermediate products has on the separation. Finally, some correlations among quantitative and qualitative variables are found out. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D25133
dc.thesis.degree-program Fyzikální chemie cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet