WALTER XAVER Z DIETRICHSTEINA (1664-1738). ARISTOKRAT, KTERÝ NECHTĚL BÝT DUCHOVNÍM

Show simple item record

dc.contributor.author Maršálková, Lenka
dc.date.accessioned 2017-12-04T07:14:44Z
dc.date.available 2017-12-04T07:14:44Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69665
dc.description.abstract Předkládaná disertační práce se zaměřuje na témata, kterým se dosud historikové věnovali spíše sporadicky. Na rozdíl od budování kariéry ambiciózními aristokraty se ti urozenci, kteří z nějakého důvodu na boj o úřady rezignovali, netěší valnému zájmu badatelské veřejnosti. Podobně jsou na tom i šlechtici původně předurčení ke kariéře v církvi, kteří však řady duchovenstva opustili, a obecně také mladší synové z urozených rodin a jejich životní strategie. Osobnost hlavního hrdiny této práce, hraběte a později knížete Waltera Xavera z Dietrichsteina, v sobě spojuje všechny zmíněné atributy: byl jedním z mladších synů, původně byl zaslíben církvi a na rozdíl od svých slavných předků se nikdy neuchytil u dvora. Na základě studia pramenů, jež se vztahují k Dietrichsteinově výchově a vzdělávání v dětství a mládí, ke snaze jeho otce knížete Ferdinanda zajistit synovi zabezpečení v podobě kanonikátů a prosadit jej v nejvyšších duchovníh kruzích, ke zdravotním stavu Waltera Xavera i k dalším rozhodujícím momentům jeho života, by proto měla být zodpovězena hlavní otázka: proč se Dietrichstein nepokusil získat nějakou prestižní funkci u dvora a jaké faktory mohly být příčinou jeho pasivity. cze
dc.format 310 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject aristokracie cze
dc.subject raný novověk cze
dc.subject baroko cze
dc.subject Walter Xaver z Dietrichsteina cze
dc.subject budování kariéry cze
dc.subject výchova a vzdělávání cze
dc.subject kanonikáty cze
dc.subject kavalírská cesta cze
dc.subject zdraví a moc cze
dc.subject aristocracy eng
dc.subject early modern period eng
dc.subject baroque eng
dc.subject Walter Xaver of Dietrichstein eng
dc.subject career building eng
dc.subject upbringing and education eng
dc.subject canonries eng
dc.subject grand tour eng
dc.subject health and illness eng
dc.title WALTER XAVER Z DIETRICHSTEINA (1664-1738). ARISTOKRAT, KTERÝ NECHTĚL BÝT DUCHOVNÍM cze
dc.title.alternative WALTER XAVER OF DIETRICHSTEIN (1664-1738). ARISTOCRAT WHO DID NOT WANT TO BE A PRELATE eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hojda, Zdeněk
dc.contributor.referee Smíšek, Rostislav
dc.date.accepted 2017-11-06
dc.description.abstract-translated Presented thesis deals with topics that historians have been focusing on rather sporadically. Unlike ambitious aristocrats and their career building, those noblemen who gave up fighting for offices do not attract the interest of the research community. This also applies to aristocrats who were originally predestined to a spiritual career but they left the clergy, and also to the younger sons of noble families and their strategies. The personality of the main hero of this thesis, Count and later Prince Walter Xaver of Dietrichstein, combines all the above-mentioned attributes: he was one of the younger sons, originally he was predestined to be a prelate and unlike his famous ancestors, he had never settled at the imperial court. Ressearch based on study of sources related to Dietrichstein's education at the time of his childhood and youth, to his father's efforts to secure son's provision in the form of canonries and to assert him in the highest spiritual circles, to Walter Xaver's health conditions and also to another crucial moments of his life should answer the main question: why Dietrichstein did not try to get some prestigious court office and what factors could be the cause of his passivity. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37211
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1) Představení práce 2) Posudek oponentů 3) Diskuze Otázky: 1) Zlaté rouvno: dobově-společenský kontext. 2) Zařazení práce do metodologického kontextu. 3) Vztahy W.X. z Dietrichsteina ke Španělsku (Neapolsku). 4) Univerzální teze. cze
dc.identifier.stag 34263
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account