VYUŽITÍ MODELU KULTURNÍCH KOMPETENCÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI: LITERÁRNÍ PŘEHLED

Show simple item record

dc.contributor.author Škorničková, Zuzana cze
dc.contributor.author Nováková, Dita cze
dc.contributor.author Moravcová, Markéta cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:58:33Z
dc.date.available 2017-09-19T11:58:33Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1804-3682 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69552
dc.description.abstract Cíl Cílem příspěvku je pomocí analýzy literárních zdrojů zmapovat dosavadní využití Purnellova Modelu kulturních kompetencí v ošetřovatelské praxi. Východiska Existují ošetřovatelské modely, které se věnují problematice multikulturního ošetřovatelství a které usnadňují plánování a realizaci péče o klienty z různého kulturního prostředí. Jak uvádějí Tóthová et al. (2010, s. 23-25), mezi takové modely patří například model kulturních kompetencí Purnella, model pro rozvíjení kulturní kompetence autorů Papadopoulos, Tilki a Taylor. Sagar (2012) mluví ve své publikaci o modelu vycházejícího slunce Leiningerové, modelu rozvoje kulturní způsobilosti autorky Bacote, modelu kulturně ohleduplné a uzpůsobené péče autorek Giger a Davidhizarové. Metodika Vyhledávání relevantních článků proběhlo od května do července 2016. Byly prohledány zahraniční elektronické databáze EBSCO, CINAHL Plus with Full Text, Science Direct, Scopus a ProQuest. Zadána klíčová slova byla transcultural nursing, Purnell, Model for cultural competence a jejich kombinace s využitím booleovských operátorů. Vyhledávání bylo zaměřeno na odborné recenzované články vydané v rozmezí let 1995 až do současnosti. Zařazujícím kritériem byl jazyk dokumentu český, slovenský nebo anglický. Výsledky V databázích bylo nalezeno 370 publikací. Po zhodnocení názvu práce a abstraktu zbylo 25 publikací odpovídajících stanoveným kritériím, se kterými bylo pracováno, a byl u nich vyhledán plný text. Konečný počet dokumentů, které byly podrobeny analýze, je šest. Purnellův model byl v ošetřovatelské praxi doposud využíván převážně ve Spojených státech amerických v různých oborech. Závěr Model kulturních kompetencí je využitelný v různých nelékařských oborech. Vždy je při využití tohoto modelu společným cílem zjistit kulturní specifika klientů, kteří využívají ošetřovatelskou péči. cze
dc.format p. 204-216 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Logos Polytechnikos, volume 8, issue: 2 cze
dc.rights open access cze
dc.subject literární přehled cze
dc.subject model kulturních kompetencí cze
dc.subject Purnell cze
dc.subject Purnellův model cze
dc.subject transkulturní ošetřovatelství cze
dc.subject literature review eng
dc.subject model of cultural competence eng
dc.subject Purnell eng
dc.subject Purnell Model eng
dc.subject transcultural nursing eng
dc.title VYUŽITÍ MODELU KULTURNÍCH KOMPETENCÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI: LITERÁRNÍ PŘEHLED cze
dc.title.alternative USING THE MODEL OF CULTURAL COMPETENCE IN NURSING PRACTICE: LITERATURE REVIEW eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Aim The aim of the work is to make an analysis of literary sources and to determine the possibility of using Purnell´s Model for cultural competence in nursing practice. We focused on its use in different nursing fields in the Czech Republic and also in other countries. Background It exists nursing models, which are helpful for planning and realization of nursing care about clients from different cultural groups. Tóthová et al. (2010, s. 23-25) say that among these models belongs for example Purnell model for cultural competence, model for developing cultural competence by Papadopulous, Tilky and Taylor. Sagar (2012) writes in his work about Leininger´s Sunrise model, Campinha- Bacote´s The culturally competent model and The Giger – Davidhizar transcultural assessment model. Methodology Searching of relevant literary sources was done from May to July in 2016. We searched in foreign electronic databases EBSCO, CINAHL Plus with Full Text, Science Direct, Scopus and ProQuest. Keywords are: transcultural nursing, Purnell, Model for cultural competence and their combination with using of bools operators. The searching was focused on expert-reviewed articles Publisher between 1995 and 2016. Inclusion criteria were Czech, Slovak and English language. Results In the databases were found 370 documents. After analysis of name and abstract of documents we had 25 documents and we read fulltext. After that we left six documents, which were analysed. Purnell model for cultural competence is used in different field of nursing practice, the most often in the United States. Conclusion The model for cultural competence is used in different nursing fields, but common aim is to find cultural specifics of clients, who need nursing care. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.relation.publisherversion https://www.vspj.cz/vyzkum-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos cze
dc.identifier.obd 39878875 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account