Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Holubová, Marie cze
dc.contributor.author Pilný, Jaroslav cze
dc.contributor.author Remr, Jiří cze
dc.contributor.author Švarc, Aleš cze
dc.contributor.author Macková, Marie cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:57:51Z
dc.date.available 2017-09-19T11:57:51Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1210-7905 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69543
dc.description.abstract Cíl. Cílem studie bylo zjistit kvalitu života pacientů před a po implantaci totální endoprotézy kolenního nebo kyčelního kloubu pomocí vybraných kódů Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Pacienti a metodika. Soubor respondentů tvořilo 100 respondentů s osteoartrózou kolenního a 100 respondentů s osteoartrózou kyčelního kloubu, kteří byli dotazování ve dvou fázích: před operací a po operaci (za 3 a 6 měsíců). Hodnotícím nástrojem byla Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Výsledky. Na základě odpovědí respondentů byl vybrán soubor 19 kódů, které vystihují nejčastěji uváděné problémy respondentů s osteoartrózou nosných kloubů. Před operací značily nejnižší kvalitu života kódy týkající se fyzického zdraví a bolesti. V těchto kódech také došlo k největšímu zlepšení po operaci. Z faktorů prostředí byly největšími facilitátory rodina a přátelé a bariérami stavební uspořádání okolí. Závěry. Vybrané kódy klasifikace vypovídají o objektivním zlepšení zdravotního stavu a kvality života u pacientů po implantaci totální endoprotézy. Na podkladě provedených korelací s dalšími dotazníky hodnotícími kvalitu života těchto pacientů a porovnání se zahraničními studiemi je lze chápat jako doporučený soubor kódů pro pacienty s osteoartrózou v ČR. cze
dc.format p. 44-52 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Česká revmatologie, volume 25, issue: 1 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Osteoartróza kolenního kloubu – osteoartróza kyčelního kloubu – totální endoprotéza – Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – kvalita života. cze
dc.subject osteoarthritis of the knee – osteoarthritis of the hip – total knee replacement – total hip replacement – International Classification of Functioning, Disability and Health – Quality of Life eng
dc.title Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu cze
dc.title.alternative Use of the International Classification of Functioning, Disability and Health of patients with osteoarthritis of the knee and hip eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Objective. The objective of the study was to determine the life quality of patients before and after total knee or hip replacement using selected codes from the International Classification of Functioning, Disability and Health. Patients and methodology. One hundred patients with knee osteoarthritis and 100 respondents with hip osteoarthritis were interviewed in two phases: before operation and after it (in 3 and 6 months) using the tool the International Classification of Functioning, Disability and Health. Results. There was chosen set of 19 codes based on respondents' answers that described the most frequently mentioned problems of the respondents with osteoarthritis of the weight-bearing joints. Physical health and pain codes indicated lowest quality of life before the surgery. These codes also showed the greatest improvement after surgery. Family and friends were the largest facilitators from the environmental factors, accessibility deficiencies were the largest barriers. Conclusions. Selected classification codes indicate the objective improvement of health status and life quality of patients after total endoprosthesis. They can be understood as a set of codes recommended for patients with osteoarthritis in the Czech Republic based on the conducted correlations with other questionnaires evaluating the quality of life of these patients and compared with foreign studies. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion http://www.prolekare.cz/ceska-revmatologie-clanek/vyuziti-mezinarodni-klasifikace-funkcnich-schopnosti-disability-a-zdravi-u-pacientu-s-artrozou-kolenniho-a-61255
dc.identifier.obd 39878823 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet