Kationtová polymerace epoxidů indukovaná UV LED

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašúrek, Bohumil
dc.contributor.author Vlčková, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:42Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:42Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69498
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá kationtovou polymerací barev/laků indukovanou diodami emitujícími záření v UV oblasti (UV LED). Experimentální část je zaměřena na vytvrzování epoxidového pojiva Uvacure 1500 s třemi typy kationtových fotoiniciátorů (železoarénový iniciátor Irgacure 261, iodoniový iniciátor Irgacure 250 a sulfoniový iniciátor Irgacure 270). Pro dosažení vyššího stupně konverze byly dále použity senzibilizátory ITX, antracen a radikálový fotoiniciátor Irgacure 819. Jako referenční zdroj UV záření byla použita středotlaká rtuťová výbojka. Polymerace vzorků byla vyhodnocována prostřednictvím dosaženého stupně konverze pomocí infračervené spektroskopie. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject UV LED cze
dc.subject kationtová polymerace cze
dc.subject UV vytvrzování cze
dc.subject epoxid cze
dc.subject UV LED eng
dc.subject cationic polymerization eng
dc.subject UV curing eng
dc.subject epoxide eng
dc.title Kationtová polymerace epoxidů indukovaná UV LED cze
dc.title.alternative Cationic polymerization of epoxides induced by UV-LED eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on cationic polymerization of inks/varnishes induced by diodes emitting ultraviolet light (UV LED). Experimental part is focused on curing of epoxy resin Uvacure 1500 with three types of cationic photoinitiators (ferrocenium salt Irgacure 261, iodonium salt Irgacure 250 and sulphonium salt Irgacure 270). There were also used sensitizers ITX, anthracene and radical photoinitiator Irgacure 819 to achieve higher conversion degree. Medium-pressure mercury lamp was used as reference UV light source. Polymerization of samples was evaluated by the conversion degree with infrared spectroscopy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37324
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Jakým způsobem jste zjišťovala stupeň konverze? Jak můžete objasnit záporný stupeň konverze?prof. ing. Michal Veselý, CSc. - Jaká byla skutečná velikost ozáření? V jakém rozmezí bylo ozáření měřeno?ing. Jan Vališ, Ph.D. - Je výkon LED o tolik vyšší než u výbojky?prof. Ing. Michal Veselý, CSc. - Proč rychlost konverze u LED není tedy vyšší? Proč se přidávají senzibilizátory? cze
dc.identifier.stag 33188
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account