Příprava pětičlenných heteroaromatických elektron akceptorů s kyan skupinami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tydlitát, Jiří
dc.contributor.author Krykorka, Michal
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:50Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69454
dc.description.abstract Byla provedena literární rešerše syntéz a využití pětičlenných heteroaromátů nesoucích tři kyan skupiny jako elektron akceptorů. V teoretické části bylo pojednáno o konjugovaných systémech v push-pull uspořádání a možnostech zavedení elektron donorních skupin na TCF, TCP a TCT pomocí Knoevenagelovy reakce. V teoretické části bylo rovněž pojednáno o aplikacích látek obsahujících TCF, TCP a TCT. V experimentální části bylo syntetizováno 5 látek a to TCF, TCP, dimer malononitrilu a pomocí Knoevenagelovy reakce také dva chromofory, které obsahovali TCF a TCP. Všechny látky byly charakterizovány sérií dostupných analytických metod (bod tání, 1H a 13C NMR spektroskopie, GC-MS a HR-MALDI-MS spektrometrie). cze
dc.format 42 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject TCF cze
dc.subject TCP cze
dc.subject TCT cze
dc.subject elektron donor/akceptor cze
dc.subject push-pull chromofor cze
dc.subject Knoevenagelova reakce cze
dc.subject electron donor/acceptor eng
dc.subject push-pull chromophore eng
dc.subject Knoevenagel reaction eng
dc.title Příprava pětičlenných heteroaromatických elektron akceptorů s kyan skupinami cze
dc.title.alternative Synthesis of five-membered heteroaromatic electron acceptors bearing cyano groups eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated A literature search of syntheses and the applications of five.membered heteroaromates carrying the three cyano groups as electron acceptors was performed. In the theoretical part, the -conjugated systems in the push-pull arrangement were discussed as well as introducing of electron donors in TCF, TCP and TCT by Knoevenagel reaction. In the experimental part, five substances were synthesized, namely TCF, TCP, malononitrile dimer and additionally two chromophores containing TCF and TCP by Knoevenagel reaction. All compounds were characterized by a series of analytical methods (melting point, 1H a 13C NMR spectroscopy, GC-MS and HR-MALDI-MS spectrometry). eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36635
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 33104
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account