Metody detekce funkce mitochondrií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš
dc.contributor.author Sochorová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:12Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:12Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69382
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je popis mitochondriálních funkcí a vhodných metod pro jejich detekci. První část bakalářské práce se zabývá původem těchto organel, stavbou jejich membrán a proteiny, které se na membránách vyskytují. Tyto proteiny mají význam v mitochondriální dynamice, jejímž prostřednictvím je udržována buněčná homeostáza. Práce obsahuje přehled mitochondriálních funkcí, jejich význam včetně detailnějšího popisu těch nejdůležitějších. Druhá část práce je soustředěna na hodnocení mitochondriálních funkcí, především s využitím fluorescenčních indikátorů. V práci jsou popsány metody pro detekci membránového potenciálu mitochondrií pomocí nejběžnějších fluorescenčních sond. Další z ukazatelů správné funkce mitochondrií je hladina reaktivních forem kyslíku, způsobující oxidační stres, který má mimo jiné vliv na buněčné stárnutí. V tomto případě jsou porovnávány kromě sond se schopností fluorescence, také chemiluminescenční sondy a cílové proteiny. Část práce je také zaměřena na princip metod, jako jsou konfokální mikroskopie a vysokoúčinná respirometrie. cze
dc.format 42 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mitochondrie cze
dc.subject mitochondriální membránový potenciál cze
dc.subject fluorescenční sondy cze
dc.subject reaktivní formy kyslíku cze
dc.subject mitochondria eng
dc.subject mitochondrial membrane potential eng
dc.subject fluorescent probes eng
dc.subject reactive oxygen species eng
dc.title Metody detekce funkce mitochondrií cze
dc.title.alternative Methods for detection of mitochondrial function eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated The aim of present work is a description of mitochondrial functions and appropriate methods for their detection. The first part of the thesis deals with the origin of these organelles, building their membranes and membrane proteins. These proteins are important in mitochondrial dynamics due their maintenance of cellular homeostasis. The thesis contains an overview of mitochondrial functions, including detailed description of the most important principles. The second part is focused on the evaluation of mitochondrial function, especially using fluorescent indicators. The thesis describes a method to detect mitochondrial membrane potential with its principles and possible restrictions. The other evaluation of proper function of mitochondria can be the level of reactive oxygen species causing oxidative stress belonging among important inducers of cellular senescence. Part of the work is focused also on the principle of methods, incl.confocal microscopy and high-resolution respirometry. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36695
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce.3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 28179
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account